Skip to main content

Väljastatavad dokumendid

Täienduskoolituse läbimise ja täienduskoolituses osalemise kohta väljastatavad dokumendid

  1. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
  2. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:

  • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
  • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
  • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber;
  • õppekava nimetus;
  • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
  • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  • tõendi või tunnistuse number;
  • koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline).

Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestatud korras.

Väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse.

Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.


Tunnistuse näidis | Tõendi näidis