Skip to main content

Gelmett Consult OÜ

Kaasaegne täiskasvanuhariduse täienduskoolitusasutus, kus iga koolitusel osaleja saab ennast avastada parimal viisil ja moel, olla ise tegija.

Gelmett Consult koolituskeskus loodi 2008. aastal. Meie põhitegevuseks oli täiskasvanute tööalane koolitus eesmärgiga pakkuda oma klientidele meeldivat ning asjalikku täiendõpet nii eesti kui ka vene keeles, innustades õpitut rakendama tööelus. Oluline meie jaoks oli koolitusel osalejates arendada oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on vajalikud erinevate tööülesannete täitmiseks sõltuvalt tegevusalast ja töökorraldusest.

Alustasime koolitustegevusega arglikult ja tagasihoidlikult. Aastatega on tulnud kogemused ja enesekindlus, mis on julgustanud meid üha kindlamalt edasi liikuma. Teadmistepõhine ja kõrgema lisandväärtusega majandus tekitab keskkonna, mis motiveerib inimest võtma vastutust ja initsiatiivi oma potentsiaali parimaks rakendamiseks.

Elukestev õpe ja uuenenud täiskasvanute koolitusseadus – need on uued väljakutsed nii meile kui koolitajale ja samas ka koolitatavatele. Täienduskoolitusasutuse pidajale paneb see vastutuse selle eest, et õppetööks on olemas sobiv õppekeskkond, vajalikud vahendid ja kompetentsed koolitajad. Eesmärk on arendada edasi kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Tänaseks päevaks on õppimine eluviis. Inimesed tajuvad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus. Õpetamisel ja hindamisel arvestatakse igaühe arengut, peetakse tähtsaks õpioskusi, võtmepädevusi, kriitilise mõtlemise ja koostööoskust, loovust, ettevõtlikkust. Digiõppe toel on rakendunud uus õpikäsitus, õpe on paindlik ja huvitav ning õpioskused head. Teadmistepõhine ja kõrgema lisandväärtusega majandus tekitab keskkonna, mis motiveerib inimest võtma vastutust ja initsiatiivi oma potentsiaali parimaks rakendamiseks.

Oleme edukad vaid juhul, kui teadvustame vajadust pidevalt juurde ja ümber õppida, olla ettevõtlik ja loov, et kiirelt muutuvas keskkonnas toime tulla. Seetõttu on oluline enam pöörata tähelepanu võtmepädevuse arendamisele ning luua igaühele võimalus oma võimetele ja vajadustele vastava õpitee leidmiseks. Määrav roll õppija arengut toetava õpikeskkonna kujundamisel ja heade võtmepädevuste arendamisel on koolitajal ja koolijuhil.

Teadlike erialavalikute tegemiseks on kõigile inimestele kättesaadavad asjalik info ja nõustamine. Pakutakse mitmekesiseid, paindlikke ja eneseteostuseks vajalikke koolitusvõimalusi. Tööandjad osalevad aktiivselt õppe sisu kujundamises ning pakuvad töökohapõhise õppe ja praktika võimalusi.

Läbi positiivsuse, pühendumuse, õppijakesksuse, professionaalsuse, hoolivuse ja avatuse on meie eesmärgiks jätkuvalt olla usaldusväärne partner ning kindlustada läbi täienduskoolituse usaldusväärne tulevik meie koolitusel osalejatele.

Elukestev õpe pole vaid sõnakõlks. Eestis on üha rohkem inimesi, kes soovivad õppida, ja õppimine pole ammu enam vaid laste või noorte pärusmaa – Eestis inimesed õpivad meeleldi ka täiskasvanuna. Elukestva õppe süsteemi sujuvaks ja isereguleerivaks toimimiseks on vajalik, et õppekavad oleksid asjakohased ja info tööturu ning majanduse arengute kohta kõigile lihtsalt kättesaadav. Inimeste õpivalikuid suunatakse eelkõige asjaliku info ja nõustamise kaudu. Nii muudame me õppijad iseenda peremeesteks ja oma tegevuse ning arenemise eest vastutavaks.

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 nähakse üldeesmärgina kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomist kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena võimalused väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas ning töö- ja pereelus.

Parim valik on teadlik valik.

Tee oma valik - leia huvidele vastav koolitus ja kohtumiseni!