Skip to main content

Kvaliteedi tagamine

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamine
Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Teave täienduskoolituste kohta avaldab koolituskeskus oma kodulehel.
 2. Algavate täienduskoolituste teave on olemas koolituskeskuse koolituskalendris, mis on nähtav koolituskeskuse kodulehel.
 3. Kõik täienduskoolitusega seonduvad muudatused kajastuvad koolituskeskuse kodulehel.
 4. Täienduskoolitusele registreeringutega võetakse ühendust personaalselt koolituse korraldaja poolt. Kõik koolitusele registreerunud isikud saavad vähemalt üks nädal enne täienduskoolituse algust info koolituse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordi võimaluste vms kohta.
 5. Koolitusgrupid püüab koolituskeskus komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.
 6. Täienduskoolituse toimumise ajal annab koolituskeskus endast parima, et luua võimalikult toetav õpikeskkond. Eesmärgiks on tagada koolitusel osaleja individuaalne areng õpingute ajal, õpimotivatsiooni säilimine ja toetada igati koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist.
 7. Koolitusel osalejate arv õpperühmas sõltub täienduskoolituse sisust eesmärgiga tagada osaleja individuaalne areng õppetöö ajal ning õpimotivatsiooni säilimine.
 8. Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastvad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
 9. Koolitusruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Täiskasvanutele sobilik lauad ja toolid annavad võimaluse koolitusruumis paigutada mööblit vastvalt vajadusele, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.
 10. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vastavalt vajadusele võimaldatakse koolitusel osalejatel kasutada sülearvuteid.
 11. Iga koolituse tarvis valmistatakse ette õpimapid ja jaotusmaterjalid osalejatele vastavalt õppekava kirjelduses ettenähtule. Üldjuhul on koolituse jaotusmaterjal paberkandjal. Kokkuleppel koolitusel osalejaga võib kasutada ka muid infokandjaid.
 12. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvi/tee pausi olenemata koolituspäeva kestvusest.
 13. Vastavalt vajadusele võimaldab koolituskeskus koolituse toimumise ajal toimivat internetiühendust koolituse eesmärkide saavutamiseks.
 14. Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vene õppekeelega õpperühmadele vene keeles ja eesti õppekeelega õpperühmadele eesti keeles ning jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.
 15. Koolituse läbiviimiseks tagab koolituskeskus õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- ja/või töökogemusega koolitajate/lektorite olemasolu.
 16. Koolituskeskuse õppekeskkond on piisav ja kvaliteetne koolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
 17. Koolituskeskus järgib oma koolitus- ja konsultatsioonialases tegevuses koolitusettevõtte head tava.
 18. Koolituskeskus arendab, hindab ja täiustab süsteemselt oma juhtimissüsteemi vastavalt rahvusvaheliselt aktsepteeritud kvaliteedijuhtimise põhimõtetele (nt ISO või muud asjakohased standardid, juhtimiskvaliteedi ja täiuslikkusmudelid vms).
 19. Koolituskeskus võtab vastutuse kliendikesksele lähenemisele ning süsteemsele kvaliteedi tagamisele (lähtub kliendi vajadustest ja püüdleb kliendile lisaväärtuse loomisel ootuste ületamise poole).


Õppekavade kvaliteedi tagamise kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Õppekava on täienduskoolituse alusdokument.

 1. Koolituskeskuse koolituste õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel koolituste lühitutvuste juures.
 2. Koolituskeskuse õppekavad sisaldavad üldjuhul järgmiseid andmeid:
  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppe-eesmärk;
  4. õpiväljundid;
  5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  6. õppekogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  7. õppesisu;
  8. õppekeskonna kirjeldus;
  9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  10. õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  11. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel on oluline osa konkreetse sihtgrupi vajadustel. Koolitused on oma olemuselt praktilise suunitlusega ja eesmärgiks on toetada igati sihtgrupi õppe-eesmärgi saavutamist ning koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist.


Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Kõikidel koolitajatel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavatas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus.
 2. Koolituskeskuse kaasatud koolitajad omavad kõrgharidust ja praktilise töötamise kogemust koolitatavas valdkonnas.
 3. Kõik koolitajad annavad edasi teoreetilisi teadmisi illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.
 4. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vastavalt vajadusele tehakse koolitajale parandusettepanekuid.
 5. Täienduskoolituse kohta kogutud tagasiside hinnangute analüüsi tulemusena teeb koolituskeskus koolitajale ettepaneku muudatuste tegemiste kohta. Korduvate märkuste korral tagaside hinnangutes kaalub koolituskeskus võimalust koolitaja (lektori) väljavahetamiseks.
 6. Koolituse lõppedes täidab iga koolitusel osaleja koolitaja tagaside küsitluslehe, kus antakse hinnang/arvamus koolituse sisule, lektori(te)le ja koolituse korraldusele. Küsitluslehe vormistamisel on võimalik teha ettepanekuid lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse paremaks muutmiseks. Küsitluslehed on anonüümsed ja neid võib koolituskeskusele tagastada koolitusel osalejale sobival viisil.
 7. Pädevate töötajate (koolitajate, konsultantide, projektijuhtide) olemasolu ja arendamine. Töötajatele kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ja järgimine.


Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 1. Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine koolituskeskuse (p)arendustegevustes.
 2. Iga koolitusel osaleja täidab täienduskoolituse lõpus koolituskeskuse tagasiside küsimustiku, milles antakse hinnang koolituse sisule, koolitajatele ja koolituse korraldusele ning samas omapoolsed parendusettepanekud lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse muutmiseks.
 3. Tagasiside küsitluslehtedes olev informatsioon koondatakse ja analüüsitakse ning vajadusel võimaldab see kogum koolituskeskusel teha muudatusi pärast hinnangute analüüsi lektorite valikul, õppekava mahu muutmisel ja koolituse korraldaldamisel kui see on põhjendatud ja vajalik.
 4. Tagasiside hinnangud on anonüümsed ja kasutamiseks koolituskeskusele.
 5. Tagasiside andmine pole koolituse lõpetajale kohustuslik.