Краткий курс эстонского языка

Koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist, mis aitavad luua paremad võimalused tööalaseks toimetulekuks ja suurendab ametialast mobiilsust. Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja ülemusega. Kursuse käigus areneb õppija suhtlemisvalmidus- ja oskus ning oskus vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ja tulla toime tavapärastes suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.

Õppekeel: eesti keel (abikeel vene keel).

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppe kogumaht: 25 akadeemilist tundi, sh 20 õppetundi auditoorne töö (õppekeskkonnas) ja 5 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Koolituse maksumus: 180€ (9€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest – 12.50€/tund, 5-7 inimest – 11€/tund.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata koolitatavatel arendada oma erialase eesti keele oskust, et töösituatsioonides ladusalt hakkama saada.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel ning on olemas eesti keele A2 keeleoskustase ja kelle tööle saamist takistab ebapiisav tööalase eesti keele oskus.

Õppesisu
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid (teema nimetus, sisu lühikirjeldus, õpitulemus):

 1. Enesetutvustus (edulood, haridus ja keeleõpe, suhted töökaaslastega, töökogemus).
  Omandatakse eesti keele alased põhiteadmised ja oskused, pannes põhirõhu töösituatsioonides vajaminevale keelele. Koolitatavad õpivad rääkima oma elu tähtsamatest sündmustest, haridusest, varasemast töökogemusest. Koolituse läbinu suudab töökollektiivis tutvustada ennast ja oma eriala, vastata küsimustele oma elu, ameti ja töökoha kohta ning esitada ise samalaadseid küsimusi, palveid ja pakkumisi.
 2. Helistame! Kas oleme piisavalt viisakad?.
  Vabandamine eksimuse ja tülitamise eest; kokkulepe kohtumise kohta; kaastunde avaldamine; tuttavaks saamine; palve edasiütlemise kohta; vabandamine mittehelistamise ja hilinemise eest; info saamine eesti keele kursuste kohta.
 3. Elutee http://kirjatark.ee/portfolio/heli-1/.
  Koolitusel osaleja tunneb sõnavara ja oskab jutustada inimese eluteest skeemi järgi; oskab edastada kuuldut; oskab rääkida oma haridusteest, töökäigust ja koolitustest; kasutab järgarvsõnu; oskab küsida ja vastata elutee kohta.
 4. Tööpakkumised. https://www.tootukassa.ee/ ja teised portaalid.
  Koolitusel osaleja tunneb tööd pakkuvaid portaale; tutvub tööpakkumistega; oskab neid esitleda; oskab vastata rühmakaaslaste küsimustele tööpakkumise sisu kohta; oskab põhjendada tööpakkumiste sobivust endale või mitte.
 5. Töövestluseks valmistumine. Motivatsioonikiri kui eneseekraan.
  Koolitusel osaleja leiab vajalikku infot töötukassa kodulehelt; edastab infot kirjalikult; kasutab eelmisi teadmisi ja oskusi; oskab arvestada saadud soovitustega ja kirjutada motivatsioonikirja.
 6. Töövestluseks ettevalmistumine. Elurollid.
  Koolitusel osaleja oskab kasutada töölehte; oskab väljendada, mida peab tähtsaks ja mida hindab; oskab rääkida, millised tema kogemused saavad aidata tööintervjuul; oskab rääkida oma huvidest ja vajadustest; kasutab saadud teemakohaseid teadmisi rollimängus; mängus oskab esitleda ennast; oskab suhelda kursuskaaslastega; tunneb sõnavara tööandjaga ühendust võtmiseks.
 7. Tööintervjuul. http://www.nipila.ee/teema/uustoo/.
  Koolitusel osaleja oskab rääkida tööintervjuul lähtepunktide järgi; tunneb vajalikku sõnavara; oskab küsida lähtepunktide järgi ja vastata küsimustele; oskab osaleda rollimängus; oskab kasutada dialoogidest saadud näidisväljendid; leida vastused võimalikele esitatavatele küsimustele.
 8. http://www.nipila.ee/teema/uustoo/.
  Koolitusel osaleja kasutab portaali infot tööintervjuule saamiseks; saab aru nõuannetest tööintervjuul käitumiseks; oskab rääkida, mida peab tegema enne intervjuud.
 9. http://www.kutsekeel.ee/wp-content/uploads/2015/05/aktiivope_votted.pdf.
  Koolitusel osaleja oskab hinnata, kas vajab eesti keelt ja mis situatsioonides; oskab panna oma eesti keele vajadusi kirja; oskab nimetada takistusi, mis segavad keele õpet ja paneb neid kirja.

Õppeprotsess

Iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid, mis üldjuhul on järgmised:
info hankimine, andmine ja vastuvõtmine; oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;
sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine;
igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine.

Auditoorne töö – kuulamis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine.
Iseseisev töö – koolituse käigus läbitud teemade lõikes koolitaja poolt antud ülesanded iseseisvaks õppimiseks, tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja tööandjaga;
- oskab eesti keeles kasutada viisakusväljendeid, esitada küsimusi vajaliku info saamiseks, eesti keeles vastata küsimustele oma ameti ja töökoha kohta, ennast tutvustada (haridus, töökogemused, isikuomadused, tööalased oskused), kirjutada CV-d, tavalist kirja ja avaldust;
- saab aru selgest eestikeelsest kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tööalaseid tekste;
- oskab tutvustada oma tööülesandeid, töökohta ning lahendada erialase tööga seotud situatsioone;
- tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades;
- tunneb ja kasutab erinevaid iseseisvaks eesti keele õppimiseks mõeldud võimalusi (sh internetipõhist keeleõppe võimalust: www.keeleklikk.ee).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatuse hindamine:

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
kirjalik test (ülesanne, milles on 10 üksikküsimust koolituse teemadest) edukaks soorituseks peab olema vähemalt 50% õigeid vastuseid, rohkem on parem
suuline vestlus õppija räägib koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele edukas sooritus - õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele ja suudab ise vestluse käigus koostada teemakohaseid küsimusi
auditoorse õppe vahelisel ajal sooritatud iseseisev töö arvestatud või mittearvestatud

Hindamiskriteeriumid arvestusele.

Mittearvestatud - arvestustöö vastused on väga kesised ning lünklikud, lahendatavad ülesanded on lahendatud pealiskaudselt, ilma loogikata ning järelduste tegemise võimeta. Antud ülesanne on korraldatud kesiselt, selle ettevalmistusel ei kasutata õppematerjalidest saadud teadmisi, ei tehta omavahel meeskonnatööd ning koolitaja on rahuolematu.
Arvestatud - arvestustöö ülesanded on lahendatud ja järeldused kirjutatud. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad õppija lisateadmisi. Antud ülesanne on korraldatud professionaalselt, ettevalmistusel ning sündmuse läbiviimisel tehakse omavahel meeskonnatööd, kasutatakse õpematerjalidest saadud teadmisi ning koolitaja jääb rahule.

Koolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid.

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud, auditoorse õppe vahelisel ajal sooritatud iseseisev töö arvestatud ja osalemine vähemalt 70% auditoorsetes õppetundides.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud ja kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud”, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes õppetundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus

Koolitajate kvalifikatsioon – eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega, ja keeleinspektsiooni heakskiidu saanud õpetajad.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õpivara

 • Koolitust läbiviiva koolitaja autorimaterjalid.

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
Loe lisaks Описание учебной среды

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, рег.код 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Тел +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.