Skip to main content

Inglise keele kesktaseme täiendõpe (B1-suhtluslävi)

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: inglise keel vene keele baasil.

Eesmärk: Arendada ja täiendada inglise keele madalama kesktaseme oskust (B1-keeletase), eelkõige suulist kirjaoskust, mis võimaldab enamasti ingliskeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu õpitulemus:

Kuulamine - Tavakõnes eristab kõike olulist tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Sama kehtib ka aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete ning muude huvitavamate teemade kohta.
Lugemine - Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest. Isiklikes kirjades saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest.
Suuline suhtlus - Saab keelega enamasti hakkama maal, kuhu sõidab. Võib vabalt laskuda vestlusse tuttaval või huvitaval teemadel: pere, hobid, töö, reisimine ja teoksil olev.
Suline esitlus - Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada sündmusi, unistusi ja eesmärke. Suudab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Individuaalne õpe isikule, kes omab B1 keeletaseme baasteadmisi aga soovib arendada ja täiendada oma suulist kirjaoskust, mis võimaldab keelekeskkonnas edukamalt iseseisvalt toime tulla ja suhelda.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
100 õppetundi, sh 80 auditoorset õppetundi ja 20 õppetundi iseseisvat tööd (kirjalik või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule), mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Õppesisu: Rääkimisoskuse ning ingliskeelse kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine toimub järgmistel teemadel ehk põhilised suhtlusteemad:

  • isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine;
  • elutingimuste, töö ja töökohustuste detailsem kirjeldamine ja analüüs;
  • sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailsem kirjeldamine Eesti loodus, majandus ja kultuur, tulevikutrendid;
  • Tallinna vaatamisväärsused;
  • hobid ja reisimine;
  • elukeskkond linnas ja maal;
  • suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine);
  • ametialased telefonikõned ja e-kirjad;
  • lühipresentatsioonid ja arutelud.

Õppeprotsessi kirjeldus: Koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist, mis aitavad luua paremad võimalused suhtlemiseks ja suurendab ametialast mobiilsust. Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab suhelda tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja ülemusega. Kursuse käigus areneb õppija suhtlemisvalmidus- ja oskus ning oskus vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ja tulla toime tavapärastes suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Toimub mitteeristav hindamine. Koolitaja ja koolitusel osaleja vestlus õpitulemustes kirjeldatud osaoskuste ja iseseisva töö soorituste analüüs õpitu kohta.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend koolitusel käsitletud teemade kohta.

Õppematerjalid: Koolitaja koostatud individuaalne õppemapp koolitusel osalejale.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Inglise keele kursusi viivad läbi koolitajad, kes omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. Koolituse läbiviija, täiskasvanute koolitaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Koolitaja tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust.

Описание учебной среды: Учебная работа проходит в помещениях для обучения, предоставленных учебным центром, или, по запросу клиента, в подходящих учебных помещениях, предоставленных клиентом, которые позволяют организовать соответствующее обучение.
Читайте и смотрите также Описание учебной среды

Стоимость обучения: 2400 € (30€/ак.час).

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 58070006
E-post: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.