Eesti keele algtaseme koolitus

Õppekava nimetus: Eesti keele algtaseme koolitus.

Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis (kuni kolm osalejat). Meie eesti keele kursuste grupid on mõistlikud väikesed selleks, et pakkuda koolitusel osalejale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga. Individuaalne lähenemine: õpetaja lähtub konkreetselt õppijale sobivaimast tempost, metoodikast ja vajadustest.

Koolituse eesmärk: saavutada läbimurre keeleoskuses, omandada esmane keeleoskus. Tagada õppijate suulise kõne oskus, mis võimaldaks luua isiklikke ja sotsiaalseid kontakte eesti keeles kõnelevate inimestega. Tagada lugemisoskus, mis võimaldab aru saada (ka mitmekordsel lugemisel) isikuandmeid sisaldavate tarbekirjade (ankeet, arve, meeldetuletus, postiteade jm) ning elukondliku teabe (asutuste nimetused, viidad, menüüd, saatekavad jm) sisust. Tagada piiratud kirjutamisoskus (ankeedi, küsitluslehe täitmine, lühiteate, õnnitluskaardi, kutse kirjutamine).

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel (abikeel vene keel).

Õppe kogumaht ja ülesehitus: 50 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min), millest 40 tundi on auditoorne töö õppekeskkonnas ja 10 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda(tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas), mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Koolituse maksumus: 1200€ (30€/tund)*
*hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.

Õppesisu: koolitus arendab kõiki vajalikke keelelisi osaoskusi: kuulamist, lugemist, tekstist arusaamist, kõnelemist, keskendudes kommunikatsioonile ja sõnavaraõpetusele. Nimetatud pädevuse tõstmiseks on koolitaja koostanud vajaliku abimaterjali ning sobilikud harjutused. Õpimotivatsiooni toetab turvaline ja rikastav õpikeskkond (rutiintegevused, näitlikkus, individuaalne lähenemine õppijatele, huvitav ja suhtlemiseks vajalik õppematerjal, edutunnetust ja eneseusku toetav õpitegevus). Teemade ja õppetundide ainesisu ja oodatud õpitulemusi arutatakse koos õppijatega. Tähelepanu keskmes on suulise kõne (kuulamine, rääkimine) arendamine. Õppetöös lähtutakse õppijal olemasolevast keele valdamise tasemest, õppimise kogemusest, huvidest ning praktilisest suhtlemisvajadusest.

Omandatavad suhtlusoskused: tervitamine, hüvastijätmine, enda tutvustamine, vabandamine, kellaaja ja kuupäeva küsimine ning selgitamine, telefonivestluse pidamine, telefonietikett, välimuse kirjeldamine, nõuannete andmine, tee küsimine ja tee juhatamine, kaebuste esitamine jne.

TEEMAD, SÕNAVARA, GRAMMATIKA

 1. Tutvumine. Tervitamine. Viisakusväljendid.
  Tegusõna pööramine oleviku jaatavas ja eitavas kõnes. Isikulised asesõnad.
 2. Kodu ja koduümbrus (sildid, viidad, plakatid).
  Käskiv kõneviis. Nimisõna kohakäänded.
 3. Perekond, pereliikmed, sugulased.
  Nimisõna ainsuse omastav kääne. Mitmuse moodustamine.
 4. Töö. Amet. Elukutse.
  Nimisõna saav ja olev kääne, kohakäänded.
 5. Aeg (kuud, nädalapäevad, kellaaeg).
  Arvsõnad, ainsuse osastav kääne.
 6. Vaba aeg, harrastused.
  -si-lihtmineviku jaatav kõne, -ma-, -da-infinitiiv.
 7. Teenindus (kauplus, kohvik, juuksur).
  Tingiv kõneviis, ilma- ja kaasaütlev kääne, ainsuse ja mitmuse osastav kääne.
 8. Tähtpäevad (sünnipäev, jõulud).
  Rajav kääne. Alalütlev kääne aja väljendajana.

OODATAVAD ÕPITULEMUSED SUHTLEMISOSKUSTE KAUPA

Kuulamine

 • Aru saama sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ja tema perekonda ning vahetut ümbrust, kui temaga räägitakse aeglaselt, selgelt ja rohkete pausidega.

Rääkimine

 • Küsima lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastama;
 • Moodustama lihtsaid fraase ja lauseid, rääkimaks endast, oma elukohast ja inimestest, keda ta tunneb;
 • Tutvustama ennast;
 • Kasutama lihtsaid tervitus- ja hüvastijätuväljendeid.

Kirjutamine

 • Kirjutama lühikest ja lihtsat teadet, kasutades lihtsaid lauseid;
 • Edastama isikuandmeid.

Lugemine

 • Mõistma väga lühikesi lihtsaid tekste fraashaaval, toetudes tuttavatele nimedele, sõnadele, lugedes vajadusel mitu korda (sildid, plakatid, kataloogid).

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu:
mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust). Saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu..

Õpivara
Koolitust läbiviiva koolitaja autorimaterjalid ja
Mangus, I., Simmul, M. TERE! Eesti keele õpik algajatele 0–A1. Tallinn 2018 ja/või A1-A2 (B1) - Tere Jälle! Eesti keele õpik vene keele baasil (Mangus, I., Simmul, M.), Kirjastus Kirjatark, 2017.
Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis (kuni kolm osalejat) ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus
Koolitajate kvalifikatsioon – eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega.

Описание учебной среды

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, рег.код 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Тел +372 332 8232; GSM +372 5807 0006 или +372 552 8100
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.