Tööalane (tehnika, tootmine ja töötlemine) eesti keele koolitus vene keele baasil

Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis (kuni kolm osalejat). Meie tööalaste eesti keele kursuste grupid on mõistlikud väikesed selleks, et pakkuda koolitusel osalejale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga. Individuaalne lähenemine: õpetaja lähtub konkreetselt õppijale sobivaimast tempost, metoodikast ja vajadustest.
Koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist, mis aitavad luua paremad võimalused tööalaseks (valdkond: tehnika, tootmine ja töötlemine) toimetulekuks ja suurendab ametialast (kutseala: metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine) mobiilsust. Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja ülemusega. Kursuse käigus areneb õppija suhtlemisvalmidus- ja oskus ning oskus vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ja tulla toime tavapärastes suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.

Sihtgrupp: isikud, kes töötavad või otsivad tööd tehnika, tootmise ja töötlemisega seotud valdkonnas ning soovivad arendada keeleoskust ja saada julgustust ning tuge keele kasutamiseks igapäevaelus.

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel (abikeel vene keel).

Õppe kogumaht ja ülesehitus: 110 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min), millest 80 tundi on auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 30 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.
Auditoorses õppes on põhirõhk eestikeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikareeglite kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta. Tunnis räägitakse ainult eesti keeles. Iga õppetund on tavaliselt jagatud kaheks suuremaks osaks: 1) arutelu/väitlus mõnel sellisel teemal, mille puhul inimene tunneb tungivat vajadust oma arvamust väljendada, ja 2) interaktiivne harjutus, kus mängitakse läbi igapäevaelus ja tööl ettetulevaid situatsioone. Iga tunni lõpus annab õpetaja koju lugemiseks ja õppimiseks artikli ja sõnavara järgmise tunni aruteluteemal. Sageli antakse koju kordamiseks ka ülevaatlikku materjali erinevatel grammatikateemadel. Kursuse lõpus teeb iga õppija keelerühmale vabalt valitud teemal lühiettekande, millele järgneb arutelu.

Koolituse maksumus: 2400€ (30€/tund)*
*hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.

Õppesisu: koolitus arendab kõiki vajalikke keelelisi osaoskusi: kuulamist, lugemist, tekstist arusaamist, kõnelemist, keskendudes kommunikatsioonile ja sõnavaraõpetusele. Nimetatud pädevuse tõstmiseks on koolitaja koostanud vajaliku abimaterjali ning sobilikud harjutused.

Koolituse kava:
1. Mina ja teised (enda tutvustamine, valik);
2. Töö ja töösuhted:

 • erialad ja ametid;
 • tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine;
 • töötingimused, probleemi lahendamine;
 • tööülesannete kirjeldamine;
 • läbirääkimised ja kokkulepped;
 • telefonivestluste hea tava;
 • tööalane asjaajamine;
 • töö- ja kasutusjuhendid, tööohutus;
 • CV koostamine.

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu:

 • oskab end tutvustada, vestelda oma ameti, töökoha ja tööülesannete teemal;
 • mõistab suhtluses ja meediast kuuldut/loetut tuttavatel teemadel;
 • oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt;
 • põhjendab ja kaitseb oma arvamust;
 • oskab leida infot ja teha info põhjal suusõnalisi üldistusi;
 • oskab ette valmistuda töövestluseks või arenguvestluseks, koostada
 • elulookirjeldust;
 • teab metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise erialasõnavara.

Õppematerjalide loend
Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õpivara
Koolitust läbiviiva koolitaja autorimaterjalid.
Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis (kuni kolm osalejat) ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus
Koolitajate kvalifikatsioon – eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega, ja keeleinspektsiooni heakskiidu saanud õpetajad.

Описание учебной среды

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, рег.код 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Тел +372 332 8232; GSM +372 5807 0006 или +372 552 8100
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.