Inglise keele iseseiseva keelekasutaja suhtluslävi (B1.1-madalam kesktase)

Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis (kuni kolm osalejat). Meie inglise keele kursuste grupid on mõistlikud väikesed selleks, et pakkuda koolitusel osalejale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga. Individuaalne lähenemine: õpetaja lähtub konkreetselt õppijale sobivaimast tempost, metoodikast ja vajadustest.

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: vene või eesti keel.

Õppe kogumaht ja ülesehitus: 110 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min), millest 80 tundi on auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 30 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.
Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikareeglite kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta. Tunnis räägitakse ainult inglise keeles. Iga õppetund on tavaliselt jagatud kaheks suuremaks osaks: 1) arutelu/väitlus mõnel sellisel teemal, mille puhul inimene tunneb tungivat vajadust oma arvamust väljendada, ja 2) interaktiivne harjutus, kus mängitakse läbi igapäevaelus ja tööl ettetulevaid situatsioone. Iga tunni lõpus annab õpetaja koju lugemiseks ja õppimiseks artikli ja sõnavara järgmise tunni aruteluteemal. Sageli antakse koju kordamiseks ka ülevaatlikku materjali erinevatel grammatikateemadel. Kursuse lõpus teeb iga õppija keelerühmale vabalt valitud teemal lühiettekande, millele järgneb arutelu.

Koolituse maksumus: 2400€ (30€/tund)*
*hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.

Õppesisu: koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist, mis aitavad luua paremad võimalused tööalaseks toimetulekuks ja suurendab ametialast mobiilsust. Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja ülemusega. Kursuse käigus areneb õppija suhtlemisvalmidus- ja oskus ning oskus vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ja tulla toime tavapärastes suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.

Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikateadmiste kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta.

Valik kõnearendus- ja väitlusteemasid:

 • Erinevad “kuumad” päevakajalised ja päevapoliitilised teemad, mis leiavad kajastamist Eesti ja rahvusvahelises ajakirjanduses.
 • Sotsiaalmeedia
 • Sõnavabadus
 • Poliitika roll inimeste elus
 • Rahvaste ränne ja immigratsioon
 • Kliimamuutused
 • Tehnoloogia areng – selle kasu inimkonnale ja potentsiaalsed ohud
 • Rahvus. Kultuurikonfliktid
 • Traditsioonide koht tänapäeva inimese elus
 • Erinevad perekonnamudelid eri kultuurides, minevikus ja tänapäeval
 • Hobid ja vabaaja veetmise viisid. Puhkuse veetmine: aktiivne ja passiivne puhkus
 • Kunstielamus: teatris, kontserdil, kinos, näitusel
 • Tulevikuplaanid ja unistused
 • Toitumistavad eri kultuurides
 • Palgatöötaja ja ettevõtja

Valik situatsioonisimulatsioone:

 • Tutvumine, tutvustamine
 • Viisakusvestlus võõrastega ametlikul vastuvõtul
 • Seltskonnaüritused. Seltskondlik vestlus
 • Kohvikus ja restoranis
 • Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine
 • Hotellis, reisi planeerimine
 • Asjaajamine ametiasutustes. Suhtlemine teenindusasutustes ja kaubandusvõrgus
 • Töökoosolek. Läbirääkimised
 • Tööintervjuu
 • Ajakirjandusväljaandele intervjuu andmine
 • Konfliktide rahumeelne lahendamine. Kaebuste esitamine
 • Toote tutvustamine televisioonis
 • Ootamatu hädaolukord välismaal. Abi kutsumine. Politseis
 • Telefonivestlused

Grammatika: Oleviku ja mineviku kasutamine kõnekeeles. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Omadussõnade võrdlus.

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu:

 • oskab ettevalmistuseta vestelda paljudel igapäevaelu ja tööd puudutavatel teemadel, saab inglise keeles suheldes hakkama ka ootamatutes olukordades;
 • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg, päevakajalised teemad jne; saab aru raadio- või telesaadete põhisisust;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, oskab, ehkki veel vigu tehes ja mõnikord sõnu otsides, osaleda argumenteeritud väitluses. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu;
 • saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest; suudab mõista ajaleheartiklite põhisisu ning seda kokkuvõtvalt teistele edastada.

Saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud koolitusel osaleja oluliste valdkondadega (näiteks info isiku ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. Lugemisel saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ning oskab leida sealt eeldatavat spetsiifilist informatsiooni. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. Mõistab sisu konteksti päevauudistes. Saab hakkama elementaarse asjaajamisega.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Описание учебной среды

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, рег.код 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Тел +372 332 8232; GSM +372 5807 0006 или +372 552 8100
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.