Обучение пользователей компьютера

Koolitusel osaleja omandab teadmised ja oskused kontoritarkvara Microsoft Office tõhusamaks kasutamiseks: MS Word, MS Excel, PowerPoint ja Outlook. Koolituse tulemusena suudab koolitatav kasutada oskuslikult kontoritarkvara MS Office tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi, organiseerida ja hallata dokumente, koostada esitlusi ja ettekandeid ning kasutada Outlooki oma e-posti, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks ja on teadlikum digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoc3 klienti.
Koolituse läbinu on kontoritarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted.

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õppekeel: vene keel

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi, sh:
100 AT kontaktõpet õppekeskkonnas ja
20 AT iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda.

Koolituse maksumus: 1200€ (12€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 13,50€/tund. Koolituse maksumus sisaldab kontaktõpet õppekeskkonnas ja õppematerjale.

Õpingute alustamise tingimused: erinõuded puuduvad kuna koolitus ei eelda eelnevaid arvutialaseid teadmisi ja oskusi. Kasuks tuleb hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Koolituse sisu
Tekstitöötlus (MS Word)

Arvutitöö Windowsi keskkonnas:

 • arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused;
 • töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega.

Failihaldus:

 • Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogi loomine;
 • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).

Tekstitöötlus:

 • sissejuhatus MS Wordi, teksti sisestamine, töö salvestamine;
 • teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine;
 • teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine;
 • päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine;
 • tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine;
 • dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine.

Tabeltöötlus (MS Excel)

 • sissejuhatus MS Excelisse, andmete sisestamine;
 • töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine);
 • töö salvestamine;
 • tabeli kujundamine;
 • oma valemite koostamine, enamkasutatavad funktsioonid (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus);
 • diagrammide loomine, printimine, diagrammi kujundamine.

Esitlused (MS PowerPoint)

 • Töö slaididega.
 • Objektide lisamine (eriefektid, heli- ja videolõigud).
 • Slaidikomplekti automaatkoostamine.
 • Märkuste lisamine ja slaidide trükkimine.

Töökorraldus (MS Outlook)

 • Outlook’i keskkond.
 • Infovahetus (Mailbox) (töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) -aadressraamatu koostamine ja kasutamine; tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja salvestamine); posti käsitlemine.
 • Ajaplaneering (Calendar) (ajaplaneeringute salvestamine oma kalendrisse; koosolekute korraldamine).
 • Tööülesanded (Tasks) (oma töödest loendi koostamine; tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine).
 • Märkmed (Notes) (märkmete kasutamine, loomine, redigeerimine).
 • Kontaktiinfo (Contacts) (kontaktide haldamine, lisamine, andmete parandamine, kustutamine).
 • Rämpsposti tõkestamine, soovimatute manuste blokeerimine.

Digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenused

Õpiväljundid: koolituse tulemusena koolitatav:

 • oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;
 • oskab kasutada pahavaratõrjeprogramme;
 • suudab teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid, neid korrektselt viimistleda ja kujundada.
 • oskab tekstitöötlusprogrammi abil viimistleda lihtsamaid dokumente (nt avaldust, oma CV-d, motivatsioonikirja, kaaskirja jms);
 • teab põhilisi tabeli sisestamise reegleid, oskab koostada ja vormistada korrektset tabelit, teab, kuidas kirjutada valemeid ja kasutada üldlevinumaid funktsioone, teab, kuidas kasutada lihtsamaid analüüsivahendeid;
 • teab interneti olemust ja ohtusid ning otsingumootorite funktsionaalsust;
 • teab, kuidas kasutada e-posti: sh saata ja vastu võtta elektronkirju ja dokumente, lisada kirjale faile ning kasutada kaustu;
 • teab tööetappe esitluse loomisel, sisu- ja kujundusreeglid, juhtvaadete ja esinejavaadete kasutamist;
 • oskus Outlooki võimalusi kasutada igapäevase töö efektiivsemaks korraldamiseks, kuidas toimivaid tööprotsesse saab efektiivsemaks muuta ning vastavalt vajadusele ümber seadistada;
 • peamised töövõtted, kategooriad ja järeltegevused, otsingukaustad, meilisõnumite otsimine ja korraldamine, reeglid ja kiirtoimingud, Outlooki seadistamine, arhiveerimine;
 • on teadlik digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoc3 klienti).

Õppemeetodid: miniloengud vahelduvad praktiliste tegevustega arvutit kasutades, millele järgneb praktiline töö koolitaja juhendamisel (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses). Koolitatava iseseisevaks tööks (nn kodused ülesanded) on väljaspool õppekeskkonda täiendava õppematerjali lugemine ja iseseisvad tööd või õppekeskkonnas alustatud aga lõpetamata praktiliste tööde teostus.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid (osales koolitusel ja sooritas koolitaja juhendamisel praktilised harjutused). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Juhul kui isik ei saavutanud nõutud õppeväljundite taset ja osales kontaktõppes vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tunnistus, kuhu on märgitud koolitusel osaletud tundide maht.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitused toimuvad kaasaegses arvutiklassis asukohaga Pioneeri 8 Kohtla-Järve linnas. Kokkuleppel koolituse tellijaga on võimalik kasutada mobiilset arvutiklassi selleks sobilikes õpperuumides koolituse tellija juures.
Дополнительная информация Описание учебной среды

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, рег.код 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Тел +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.