Veevärgilukksepp – sanitaartehnilised tööd sisetingimustes

Õppekava nimetus: veevärgilukksepp – sanitaartehnilised tööd sisetingimustes.

Õppekeel: vene keel.

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised.

Koolituse eesmärk:  õppija õpib tundma elamutes, ühiskondlikes ja tootmishoonetes kasutatavaid sanitaartehnilisi seadmeid, nende kasutusala ja otstarvet ning omandab oskused nende paigaldamiseks ja hooldamiseks; omandab teadmised tööohutusnõuetest sanitaartehniliste seadmete paigaldamisel ja hooldamisel ning nende tundmist projektdokumentatsioonis.

Õpiväljundid: koolituse õpitulemusena koolitatav oskab korraldada nõuetekohaselt oma töökohta; valida, kasutada ja hooldada töövahendeid; arvestada materjalikulu; sanitaartehnilisi seadmeid paigaldada ja hooldada; teostada vajalikke kontrolltoiminguid ja hinnata tööde kvaliteedinõuetele vastavust; paigaldada pesukaussi kronsteinidele ja jalale; paigaldada altäravooluga WC potti ja loputuskasti; paigaldada dušialust ja -segistit; paigaldada segistit valamule ja ühendada see torustikuga; seadistada töökorda veevõtu armatuuriga varustatud seadmeid, kõrvaldada lekkeid; leida vajalikku informatsiooni paigaldusjuhenditest; paigaldada pumplate seadmeid ja mõõteriistu; paigaldada veemõõdusõlme; ehitada, hooldada ja remontida hoone veevärki; kasutada tööohutusnõuetele vastavaid tööriistu ja abivahendeid; teostada terastorude keermesliidet koos surveprooviga; teostada vasktorude joote- ja surveliidet koos surveprooviga; koostada komposiittorude ja plasttorude liidet; painutada teras-, vask- ja komposiittorusid; kinnitada erinevatest materjalidest torusid seinale ja lakke; reguleerida süsteemi vooluhulka ja temperatuuri; koostada veemõõdusõlme ja paigaldada veemõõtjat, töötada ennast ja keskkonda säästvalt.

Õpingute alustamise tingimused: erinõuded puuduvad. Töötamine eeldab koostöövalmidust, kohanemisvõimet, meeskonnas töötamise oskust, keskendumisvõimet ja hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon, ruumiline kujutlusvõime, korrektsus, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.

Õppe kogumaht: kogumaht 160 tundi (60 tundi teoreetilist ja 100 tundi praktilist õpet).

Koolituse maksumus: 1840€ (kontaktõpe ja õppematerjalid)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 13€/tund.

Õppesisu: kütte-, vee-, kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine ja ehitus, torutööd vastavalt joonistele nii vanades kui ka uutes majades.
Koolituse käigus omandatavad teadmised ja oskused:

 • Tööks vajalike lähteandmetega tutvumine, tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine
 • Tööplaani koostamine ja nõuetekohase töökoha korraldamine
 • Vajalike mõõdistuste ja märketööde tegemine
 • Töövahendite, seadmete ja isikukaitsevahendite hooldamine
 • Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine
 • Torude mõõtmine, lõikamine ja deformeerimine
 • Läbiviikude tegemine
 • Torulõigete tegemine, torude ja liitmike paigaldamine
 • Torustike paigaldamine
 • Survestamine ja kvaliteedikontroll
 • Isolatsioonitööde tegemine
 • Sanitaarseadmete ja kodutehnika paigaldamine
 • Veetöötlusseadmete paigaldamine
 • Sõlmede ja nende juurde kuuluvate seadmete paigaldamine
 • Hoonesiseste drenaaži- ja reoveepumplate ehitamine ja paigaldamine
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
 • Vee- ja kanalisatsiooniavariide lokaliseerimine ja remonditööde tegemine
 • Tööga seotud keskkonnariskide hindamine
 • Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine
 • Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
 • Töötamine ennast ja keskkonda säästes
 • Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
 • Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse teoreetilise osa (loengud) toimumise asukohaks on Pioneeri 8, Kohtla-Järve linn ja praktilised tegevused viiakse läbi täienduskoolitusasutuse praktikabaasis asukohaga Järveküla tee 22, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond.
Loe lisaks Õppekeskkonna kirjeldus.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vene õppekeelega õpperühmadele vene keeles ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu ning need on koolitavatele tasuta.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolituse eduka läbimise eelduseks on osalemine kontaktõppes ja sooritatud praktilised ülesanded koolitaja juhendamisel koolituskeskuse praktikabaasis. Sündmuse ajaline toimumine täpsustakse vahetult enne koolituse algust. Koolituse lõpetamise eelduseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, osaletud konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktilised tööd (harjutused) õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses rahuldavale tulemusele. Kokkuvõttev hindamine toimub mitteeristaval hindamismetoodikal baseerudes.

Õppekava täitmise hindamine koolituse lõpus: hindamismeetodid on alljärgnevad:

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test
valikvastustega test, mis hõlmab kõiki koolitusel läbitud teemasid.
kirjalik test on hästi täidetud kui 75% on õigeid vastuseid. Rohkem on parem ja testi tulemuseks „arvestatud”.
Praktiline töö
praktilised ülesanded koolitaja juhendamisel koolituskeskuse praktikabaasis.
osaletud konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktilised tööd (harjutused) õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses rahuldavale tulemusele.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isiku kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud” siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.