Turvatöötaja põhikoolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Põhikoolituse õppekavarühm: vara- ja isikukaitse.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi, (sh 120 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 140 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1540€ (11€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-3 inimest - 17,50€/tund, 4-7 inimest – 14€/tund.

Koolituse eesmärk: anda üldteadmised ja kujundada isiksus, kelle teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud võimaldavad töötada iseseisva turvateenuse pakkujana valveobjektil. Koolitus orienteerib õppijat pidevõppele, kujundab temas iseseisva töö oskust, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemisvalmidust, täiendavad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Turvatöötajale kehtivad isikuomadused ja võimed: kohanemisvõime, pingetaluvus, vastutusvõime, usaldusväärsus, kohusetunne, enesedistsipliin, täpsus, korrektsus, teenindusvalmidus, suhtlemisjulgus, visuaalne mälu, otsustusvõime, füüsilise pingutuse võime ja vaimselt terve.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: hea füüsilise ja vaimse tervisega isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi, et parandada oma konkurentsivõimet tööturul ja pärast koolituse edukat lõpetamist asuda tööle turvatöötajana - vähemalt 19-aastane põhiharidusega Eesti kodanik või Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse saanud isik, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga kehtestatud tasemel ning isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid.
Turvatöötaja kaitseb objekte, vara ja isikuid kallaletungide, varguste ning vandalismi eest. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.
Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv. Nõuded isikuomadustele - turvatöötaja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma turvatöötajale pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele: ausus ja seadusekuulekus; töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, ning oskus teha meeskonnatööd; kohusetunne, enesedistsipliin, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma pädevuse piires, võime ette näha otsuste tagajärgi ning vastutada nende eest; intellektuaalne võimekus; hea suhtlusoskus, teenindusvalmidus ja täpsus.

Õpiväljundid: koolitatavad on omandanud turvatöötaja töö tegevusvaldkonnale vajalikud teadmised ja oskused, et iseseisvalt osutada turvateenust valveobjektil ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Koolituse läbinu tunneb turvateenuseid, oskussõnavara, turva-, töösuhete ja töökeskkonnaalaseid õigusakte ning oskab arvestadada turvateenuste osutamisega seonduvate konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõuetega. Ta oskab käsitseda töövahendeid – valveseadmestikust relvade ja erivahenditeni. Tal on olemas teadmised ka erakorralisest meditsiinist, et vajadusel kannatanule esmaabi anda. On teadlik, et töö eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet ning rutiinitaluvust. Teab, et turvatöötajalt nõutakse kõrgendatud emotsionaalse pinge ja stressi taluvust, võimet iseseisvalt otsustada ja koostööd teha. Oskab inimestega suheldes olla veenev, korrektne ja viisakas.

Turvatöötajana oskab tagada turvalisuse, täites objektide valve ja kaitsega seotud ülesandeid. Oskab ära hoida, tõkestada ja tõrjuda valveobjekti vastu suunatud või seda ohustavaid õigusrikkumisi. Omab ülevaadet turvatöötaja tööülesannetest:

 • valveobjekti ohutuse ja puutumatuse tagamine (sh isikukaitse ning raha ja väärtpaberiveo valve);
 • kliendi vara kaitsmine;
 • korra tagamine avalikel üritustel ja rahvakogunemistel.

Õppija teab, et turvatöötaja tegevus ja vastutus on reguleeritud kindlate reeglitega. Ohtlikus olukorras võib turvatöötaja õigusrikkuja kinni pidada, tuvastada isiku ja vajaduse korral anda ta üle politseile.
Õppija teab, et põhioskusteks on turvateenuse ja sellega seotud vahendite tundmine – alustades turvatöö terminoloogiast ja kutsealaga seotud õigusaktidest ja lõpetades valveseadmestiku ning relvade ja erivahendite käitlemisega. Oskab kannatanule anda esmaabi.

Koolituse tulemusena on koolitatav ettevalmistatud turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks ja töötamiseks turvatöötajana.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Nikolai Rõbakov - kõrgharidus, turvatöötaja kvalifikatsioon, koolitaja kogemus õpetatavas valdkonnas.

Õppesisu:

 • Põhiseadusest tulenevad õigused ja vabadused (algtase).
 • Töösuhete alased õigusaktid (algtase).
 • Töökeskkonna ohutus: töötervishoid ja tööhügieen; tööohutus; tuleohutus; elektriohutus; vormiriietus ja isikukaitsevahendid.
 • Arvuti kasutamine: moodulid AO1-AO3 (infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, arvuti kasutamine ja failihaldus, tekstitöötlus).
 • Kutsealaga seotud õigusaktid.
 • Klienditeeninduse alased oskused ja teadmised: üldtunnustatud käitumisnormid ja viisakusreeglid; turvatöötaja kutse-eetika põhitõed ja käitumiskultuur; vastus klientide ning nende vara ohutuse ja julgeoleku eest.
 • Turvaettevõtte struktuur ja töökorraldus.
 • Turvatöö: turvateenuste osutamise põhimõtted ja nõuded; objektide valve ja laitse alused ja põhimõtted; valveobjektide eripärad; turvatöö terminoloogia; tööalane dokumentatsioon; valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine; sündmuskoha puutumatuse ning asitõendite säilimise tagamine; oskus tegutseda ohu- ja eriolukordades; turvateenuste osutamisega seonduvad konfidetsiaalsuse nõuded ja andmekaitse; relvade ja erivahendite käitlemise tingimused ja põhimõtted; turvakontrolli läbiviimine.
 • Turvataktika ja Häirekorraldus: juhtimiskeskuse töökorraldus, side- ja infotehnoloogiavahendid.
 • Psühholoogia: suhtlemistehnikad; kehtestav käitumine; oskus töötada meeskonnas; konfliktide ja kriisiolukordade lahendamise tehnikad.
 • Erakorraline meditsiin: inimese anatoomia ja füsiloogia; kannatanu üldseisundi hindamine; olukorra hindamine sündmuskohal; traumad ja joobeseisundid; esmaabi osutamine; kannatanu transport.
 • Objektide valve ja kaitse taktika nõuete analüüs ja selgitamine.
 • Rahaveo eeskiri; veoste saatmise põhimõtted ja taktika; isikukaitse põhimõtted ja oskus korraldada isikukaitset.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis: tööohutus, töötervishoid, tööde tehnoloogia) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: koolitusel osalejad saavad koolituse metoodilise materjali ja see jääb koolitatavatele pärast koolituse lõppu. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Märkus: Gelmett Consult OÜ-l on täiskasvanute koolitusasutuse, turvatöötajate koolituseks kehtiv koolitusluba nr 7029HTM alates 29.04.2013 õppekavadele Turvatöötaja ja Turvajuht.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.