Tugiisiku ja isikliku abistaja baasteadmised

Õppekava nimetus: Tugiisiku ja isikliku abistaja baasteadmised.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk:: omandada baasteadmised ja oskused tugiisiku või isikliku abistaja tööks:

Õpiväljundid: koolitatav:

Koolituse tulemusena koolitatavad on omandanud lisaks tugisikuna ja isikliku abistajana töötamise põhioskustele ja teadmistele ka järgmised teadmised ja oskused: isiksuse areng lapseeast täiskasvanuikka, aktiivne kuulamine, ümbersõnastamine, tagasiside andmine, kuidas toetada psüühiliselt haigeid ja väärkoheldud kliente, erivajadusega kliendid, kuidas abistada puudega inimest (füüsiline, käitumuslik, vaimne puue), teab ja oskab õigesti kasutada erialast terminoloogiat, lähtuda oma töös abistaja rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest, toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel, sotsiaaltöötaja kursis hoidmine peres toimuva muutusega, võrgustikutöö. Teab ohvriabi teenustest. Omandanud esmaabi baasteadmised.

Lisaks ülaltoodule koolituse läbinu:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 190 akadeemilist tundi, sh 160 tundi auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 30 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Õppesisu: koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

*Erialase võõrkeele õpetusega (vene õppekeelega õppegrupile eesti keel ja eesti õppekeelega vene keel) taotletakse, et koolitusel osaleja omandab vajalikud teadmised erialasest võõrkeele terminoloogiast ning erialase võõrkeele kasutamisest oma igapäevase töö tegemisel. Koolitatav omandab erialases võõrkeeles suhtlemisvalmiduse, oskused käitumiseks ja toimetulekuks tavapärastes suhtlemissituatsioonides.

Õppeprotsessi kirjeldus: Koolitus on praktilise suunitlusega, sisaldab praktilisi harjutusi ning tagasiside andmist. Koolituse osas kasutatakse aktiivõppe meetodeid (nt rollimängud, rühmatööd, teeninduse vaatlus, eneseanalüüsi vaatlused, suhtlemisharjutusi, praktilised harjutused, juhtumite analüüsid), ja koolitatava iseseisevat tööd (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine). Teoreetiline ja praktiline õpe on omavahel tihedalt seotud ning sujuvalt vahelduv.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja praktiliste ülesannete sooritus.
Praktiline töö – juhtumiplaan/arengukava. Koostada juhtumiplaani/arengukava, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning tema juhendamise/toetamise võimalusi. Positiivne tulemus on „arvestatud“.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Esmaabikoolitaja omab kehtivat esmaabiõpetaja tunnistust.
Tallinn ja Tartu
Anne Orasmäe-Tšižik - Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinilise toitumise õde-nõustaja. Rakenduskõrgharidus õenduse erialal. Töökogemus 16 aastat, millest 9 aastat õde intensiiv-ja anesteesiaravi osakonnas, ja viimased 4 aastat töötab kliinilise toitumise õde-nõustajana hematoloogia-onkoloogia kliinikus. Nõustab kehakaalu langetamist, kehakaalu kasvu, sportlaste toitumisnõustaja. Teeb koolitusi Tartu Ülikoolis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, omab kogemust konverentsi ettekante esitlemisel.
Õppekavarühmad: Töötervishoid ja kaitse. Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.
Liudmila Vladimirova - Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.
Ida-Virumaa
Veera Rõssajeva - Meditsiiniõe kvalifikatsioon ja tervishoiusüsteemis töötamise kogemus erinevatel ametikohtadel alates 1984. aastast, õppevaldkond: tervis ja heaolu; koolitaja alates 2008. aastast. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine. Töötervishoid ja kaitse.
Liudmila Vladimirova - Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2400€ (15€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.