Tugiisiku ja isikliku abistaja baasteadmised

Probleem on takistus, mis muudab keerukaks soovitud eesmärkide poole püüdlemise, ja mis leiab aset konkreetses situatsioonis ning tingimustes. Erivajadusi on mitmesuguseid; alati ei paista need silma, ent seavad ometigi toimetulekule piiranguid. Sotsiaalprobleemide puhul on tähtis aru saada, et kõik inimesed ei ole suutelised ise (ilma kõrvalabita) saavutama ja/või enesele tagama ühiskonnas aktsepteeritavat elukvaliteeti.
Tugiisiku ja isikliku abistaja ülesandeks on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga toimetulekuks igapäevases elukeskkonnas. Töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on sihtgrupist sõltuvalt erinevad. Olenevalt kliendi vajadusest on abistajad toeks asjaajamisel, igapäevaelu toimetulekul, emotsionaalse toe pakkujad, kogemuste või teabe vahendajad, samas ka vahendajaks isiku/perekonna ja kohaliku omavalitsuse vahel - inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral abi.
Olukord on lahendatav tugiteenuste ja õppega, mille abil inimene aktiivsesse ellu kaasatakse.

Õppekeel: vene või eesti keel.

Õppe kogumaht: 190 akadeemilist tundi, sh 160 tundi auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 30 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Koolituse maksumus: 1920€ (12€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 13,50€/tund.

Koolituse eesmärk: omandada baasteadmised ja oskused tugiisiku või isikliku abistaja tööks:

 • kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate erinevatesse sihtgruppidesse (lapsed, noorukid, täiskasvanud, eakad, erivajadustega isikud) kuuluvate inimestega ning nende lähedastega; neid juhendada, jõustada (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja tagada toimetulek või säilitada, parendada, takistada nende toimetulekuvõime langust;
 • ülevaade õigustest, kohustustest ning kliendi ja teenuse osutaja töö eetikast ning oskuse suunata klienti sotsiaalpoliitika-alases seadusandluses;
 • erivajadustega ning väärkoheldud isikutega, nende lähedastega;
 • suunata ja toetada nimetatud isikute eneseväärikuse ja -hinnangu tõusu, adekvaatse mina-pildi kujunemist ning elutervete käitumismustrite kujundamist;
 • esmased teadmised ja oskused nõustamisest, erinevate tehnikate kasutamisest lähtuvalt kliendist ning individuaalsest olukorrast;
 • vajadusel anda esmaabi.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:

 • Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku ja isikliku abistaja alasel täienduskoolitusel;
 • Isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele, puudega inimese abistamisel igapäevastes füüsilistes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu erinevates valdkondades ja nende lähedastele;
 • Teenuse osutaja ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud, isiku suhtes ei ole kohus määratlenud hooldusõigust alaealiste laste suhtes, samuti ei ole kohus vabastanud isikut eestkostja volitustest, oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis). Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.

Õppesisu: koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus, ülevaade koolitusest;
 • Sotsiaalpoliitika ja seadusandlus;
 • Arengupsühholoogia (4 etappi);
 • Elukaar, kriisid elukaarel;
 • Protsesside juhtimine;
 • Suhtlemispsühholoogia;
 • Suhtlemisprotsess ja selle alused;
 • Eripedagoogika;
 • Stressijuhtimine, tööstress, pingetega toimetulek, läbipõlemise ennetamine;
 • Supervisioon kui töömeetod, tööressursi taastamine;
 • Efektiivse nõustamise põhimõtted, mõjutamisoskused;
 • Kommunikatsiooniprotsesside seaduspärasused;
 • Koostöö lähedastega ja tugivõrgustikuga (kontakti loomine ja suhtlemine);
 • Toimetuleku toetamine, sotsiaalhoolekandeteenuste korraldamine;
 • Teenuse osutamise alused ja eetika, teenuse osutamisel osalejate rollid;
 • Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus;
 • Erivajadused;
 • Alkoholism;
 • Narkomaania ja sõltuvusained;
 • Väärkohtlemine ja ohvriabi;
 • Võlanõustamine. Majandusliku toimetulematuse põhjused ja tagajärjed;
 • Toimetulekuõpetus;
 • Töökeskkond, ergonoomika;
 • Juhtumiplaanide/arengukavade koostamine;
 • Esmaabi andmine
 • Erialane võõrkeel*

*Erialase võõrkeele õpetusega (vene õppekeelega õppegrupile eesti keel ja eesti õppekeelega vene keel) taotletakse, et koolitusel osaleja omandab vajalikud teadmised erialasest võõrkeele terminoloogiast ning erialase võõrkeele kasutamisest oma igapäevase töö tegemisel. Koolitatav omandab erialases võõrkeeles suhtlemisvalmiduse, oskused käitumiseks ja toimetulekuks tavapärastes suhtlemissituatsioonides.

Õpiväljundid: koolitatav

 • lähtub oma töös sotsiaalpoliitikaalasest seadusandlusest ja vajadusel suunab klienti;
 • teab teenuse osutamisel osalejate rolle, osapoolte õigusi, kohustusi ning oma töö eetilisi lähtekohti ja erialast terminoloogiat;
 • valdab efektiivse ja empaatilise suhtlemise oskusi, kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
 • suunab ja toetab erivajadustega ja väärkoheldud inimesi ning vajadusel nende lähedasi;
 • kasutab erinevaid nõustamise meetodeid ja tehnikaid lähtuvalt kliendi individuaalsest eripärast ja vajadustest;
 • lähtub arengupsühholoogia ja -pedagoogika teoreetilistest põhitõdedest;
 • analüüsib ja arvestab vanuselist ja arengulist eripära;
 • teab ja tunneb meeskonnatöö aluseid, võrgustikutöö olulisust ja võimalusi;
 • mõistab tööd erivajaduste, sõltuvushäirete ning väärkoheldud isikutega, pikaajaliste töötutega, nende lähedastega;
 • teab alkoholi, narkootikumide ja teiste sõltuvushäirete tarvitamise mõju ja riskipiire;
 • teab isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus.

Koolituse tulemusena koolitatavad on omandanud lisaks tugisikuna ja isikliku abistajana töötamise põhioskustele ja teadmistele ka järgmised teadmised ja oskused: isiksuse areng lapseeast täiskasvanuikka, aktiivne kuulamine, ümbersõnastamine, tagasiside andmine, kuidas toetada psüühiliselt haigeid ja väärkoheldud kliente, erivajadusega kliendid, kuidas abistada puudega inimest (füüsiline, käitumuslik, vaimne puue), teab ja oskab õigesti kasutada erialast terminoloogiat, lähtuda oma töös abistaja rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest, toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel, sotsiaaltöötaja kursis hoidmine peres toimuva muutusega, võrgustikutöö. Teab ohvriabi teenustest. Omandanud esmaabi baasteadmised

Lisaks ülaltoodule koolituse läbinu:

 • teab, kuidas toimub töövõimetuse ja puude taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamine;
 • oskab aidata vormistada kõiki dokumente, mis on www.sotsiaalkindlustusamet.ee kodulehel;
 • teab, kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid teenuseid ja toetusi, sh täiendavaid soodustusi puudega isikutele, omab ülevaadet kohaliku piirkonna sotsiaalteenustest/toetustest;
 • teab kuidas leida ja vormistada dokumente abivahendite saamiseks;
 • omab teadmisi juhtumiplaanide/arengukavade koostamisest/täitmisest.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd vähemalt 70% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide kohta, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Test valikvastustega koolitusel läbitud teemade kohta Sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%)
Positiivne tulemus on „arvestatud“
Praktiline töö – juhtumiplaan/arengukava Koostab juhtumiplaani/arengukava, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning tema juhendamise/toetamise võimalusi.
Positiivne tulemus on „arvestatud“

 Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.