Skip to main content

Tugiisiku baasteadmised ja ettevalmistus kutseeksamiks

Õppekava nimetus: Tugiisiku baasteadmised ja ettevalmistus kutseeksamiks.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk:: omandada baasteadmised ja oskused tugiisiku tööks:

 • kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate erinevatesse sihtgruppidesse (lapsed, noorukid, täiskasvanud, eakad, erivajadustega isikud) kuuluvate inimestega ning nende lähedastega; neid juhendada, jõustada (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja tagada toimetulek või säilitada, parendada, takistada nende toimetulekuvõime langust;
 • ülevaade õigustest, kohustustest ning kliendi ja teenuse osutaja töö eetikast ning oskuse suunata klienti sotsiaalpoliitika-alases seadusandluses;
 • erivajadustega ning väärkoheldud isikutega, nende lähedastega;
 • suunata ja toetada nimetatud isikute eneseväärikuse ja -hinnangu tõusu, adekvaatse mina-pildi kujunemist ning elutervete käitumismustrite kujundamist;
 • esmased teadmised ja oskused nõustamisest, erinevate tehnikate kasutamisest lähtuvalt kliendist ning individuaalsest olukorrast;
 • vajadusel anda esmaabi;
 • anda õppijale teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna ning ette valmistada õppijad Tugiisik kutsestandard tase 4 taotlemiseks. Kutse taotlemisel saab valida spetsialiseerumise erivajadusega lastele, toimetulekuraskustes isikule, rahvusvahelise kaitse saajale, väärkoheldud isikule, toimetulekuraskustes peredele, sõltuvushäiretega inimestele.

Õpiväljundid: koolitatav:

 • lähtub oma töös sotsiaalpoliitikaalasest seadusandlusest ja vajadusel suunab klienti;
 • teab teenuse osutamisel osalejate rolle, osapoolte õigusi, kohustusi ning oma töö eetilisi lähtekohti ja erialast terminoloogiat;
 • valdab efektiivse ja empaatilise suhtlemise oskusi, kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
 • suunab ja toetab erivajadustega ja väärkoheldud inimesi ning vajadusel nende lähedasi;
 • kasutab erinevaid nõustamise meetodeid ja tehnikaid lähtuvalt kliendi individuaalsest eripärast ja vajadustest;
 • lähtub arengupsühholoogia ja -pedagoogika teoreetilistest põhitõdedest;
 • analüüsib ja arvestab vanuselist ja arengulist eripära;
 • teab ja tunneb meeskonnatöö aluseid, võrgustikutöö olulisust ja võimalusi;
 • mõistab tööd erivajaduste, sõltuvushäirete ning väärkoheldud isikutega, pikaajaliste töötutega, nende lähedastega;
 • teab alkoholi, narkootikumide ja teiste sõltuvushäirete tarvitamise mõju ja riskipiire;
 • omab ülevaadet tugiisikuna töötamiseks erinevatest sihtrühmadest.

Koolituse tulemusena koolitatavad on omandanud lisaks tugisikuna töötamise põhioskustele ja teadmistele ka järgmised teadmised ja oskused: isiksuse areng lapseeast täiskasvanuikka, aktiivne kuulamine, ümbersõnastamine, tagasiside andmine, kuidas toetada psüühiliselt haigeid ja väärkoheldud kliente, erivajadusega kliendid, kuidas abistada puudega inimest (füüsiline, käitumuslik, vaimne puue), teab ja oskab õigesti kasutada erialast terminoloogiat, lähtuda oma töös abistaja rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest, toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel, sotsiaaltöötaja kursis hoidmine peres toimuva muutusega, võrgustikutöö. Teab ohvriabi teenustest. Omandanud esmaabi baasteadmised.

Lisaks ülaltoodule koolituse läbinu:

 • teab, kuidas toimub töövõimetuse ja puude taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamine;
 • oskab aidata vormistada kõiki dokumente, mis on www.sotsiaalkindlustusamet.ee kodulehel;
 • teab, kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid teenuseid ja toetusi, sh täiendavaid soodustusi puudega isikutele, omab ülevaadet kohaliku piirkonna sotsiaalteenustest/toetustest;
 • teab kuidas leida ja vormistada dokumente abivahendite saamiseks;
 • omab teadmisi juhtumiplaanide/arengukavade koostamisest/täitmisest.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:

 • Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel täienduskoolitusel;
 • Isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele, puudega inimese abistamisel igapäevastes füüsilistes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu erinevates valdkondades ja nende lähedastele;
 • Teenuse osutaja peab olema vähemalt 18 aastane, ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud, isiku suhtes ei ole kohus määratlenud hooldusõigust alaealiste laste suhtes, samuti ei ole kohus vabastanud isikut eestkostja volitustest, oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis). Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism;
 • Digiõppes vajalike võimaluste ja oskuste olemasolu. Näiteks võimalus kasutada arvutit, internetti, kasutada kaamerat ja mikrofoni.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: koolituse kogumaht on 260 õppetundi, millest 160 tundi auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas ning 16 tundi esmaabi koolitust), 80 õppetundi ettevõttepraktikat koolitusasutuse partnerite juures ja 20 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Õppesisu: koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus, ülevaade koolitusest;
 • Sotsiaalpoliitika ja seadusandlus;
 • Arengupsühholoogia (4 etappi);
 • Elukaar, kriisid elukaarel;
 • Protsesside juhtimine;
 • Suhtlemispsühholoogia;
 • Suhtlemisprotsess ja selle alused;
 • Eripedagoogika;
 • Stressijuhtimine, tööstress, pingetega toimetulek, läbipõlemise ennetamine;
 • Supervisioon kui töömeetod, tööressursi taastamine;
 • Efektiivse nõustamise põhimõtted, mõjutamisoskused;
 • Kommunikatsiooniprotsesside seaduspärasused;
 • Koostöö lähedastega ja tugivõrgustikuga (kontakti loomine ja suhtlemine);
 • Toimetuleku toetamine, sotsiaalhoolekandeteenuste korraldamine;
 • Teenuse osutamise alused ja eetika, teenuse osutamisel osalejate rollid;
 • Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus;
 • Erivajadused;
 • Alkoholism;
 • Narkomaania ja sõltuvusained;
 • Väärkohtlemine ja ohvriabi;
 • Võlanõustamine. Majandusliku toimetulematuse põhjused ja tagajärjed;
 • Toimetulekuõpetus;
 • Töökeskkond, ergonoomika;
 • Juhtumiplaanide/arengukavade koostamine;
 • Esmaabi andmine;
 • Erialane võõrkeel*.

*Erialase võõrkeele õpetusega (vene õppekeelega õppegrupile eesti keel ja eesti õppekeelega vene keel) taotletakse, et koolitusel osaleja omandab vajalikud teadmised erialasest võõrkeele terminoloogiast ning erialase võõrkeele kasutamisest oma igapäevase töö tegemisel. Koolitatav omandab erialases võõrkeeles suhtlemisvalmiduse, oskused käitumiseks ja toimetulekuks tavapärastes suhtlemissituatsioonides.

Õppeprotsessi kirjeldus: Koolitus on praktilise suunitlusega, sisaldab praktilisi harjutusi ning tagasiside andmist. Koolituse osas kasutatakse aktiivõppe meetodeid (nt rollimängud, rühmatööd, teeninduse vaatlus, eneseanalüüsi vaatlused, suhtlemisharjutusi, praktilised harjutused, juhtumite analüüsid), ja koolitatava iseseisevat tööd (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine). Teoreetiline ja praktiline õpe on omavahel tihedalt seotud ning sujuvalt vahelduv. Õpe võib toimuda osaliselt ka Zoomis.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja praktiliste ülesannete sooritus.
Praktiline töö – juhtumiplaan/arengukava. Koostada juhtumiplaani/arengukava, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning tema juhendamise/toetamise võimalusi. Positiivne tulemus on „arvestatud“.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Esmaabikoolitaja omab kehtivat esmaabiõpetaja tunnistust.
Tallinn ja Tartu
Anne Orasmäe-Tšižik - Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinilise toitumise õde-nõustaja. Rakenduskõrgharidus õenduse erialal. Töökogemus 16 aastat, millest 9 aastat õde intensiiv-ja anesteesiaravi osakonnas, ja viimased 4 aastat töötab kliinilise toitumise õde-nõustajana hematoloogia-onkoloogia kliinikus. Nõustab kehakaalu langetamist, kehakaalu kasvu, sportlaste toitumisnõustaja. Teeb koolitusi Tartu Ülikoolis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, omab kogemust konverentsi ettekante esitlemisel.
Õppekavarühmad: Töötervishoid ja kaitse. Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.
Liudmila Vladimirova - Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.
Ida-Virumaa
Veera Rõssajeva - Meditsiiniõe kvalifikatsioon ja tervishoiusüsteemis töötamise kogemus erinevatel ametikohtadel alates 1984. aastast, õppevaldkond: tervis ja heaolu; koolitaja alates 2008. aastast. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine. Töötervishoid ja kaitse.
Liudmila Vladimirova - Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2496€ (10,40€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.