Skip to main content

Raamatupidamiskursus

Õppekava nimetus: Raamatupidamiskursus.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk:: majandusarvestuse alaste teadmiste ja oskuste omandamine ja täiendamine eesmärgiga, et koolitatav pärast koolituse edukat läbimist tuleks toime ettevõttes majandusarvestusega nii paberil kui elektroonilises keskkonnas, lähtudes ettevõtte vajadustest ja eripärast. Praktiline koolitus neile, kes soovivad omandada raamatupidamise põhitõed, lahendada praktilisi ülesandeid, lahata enamlevinud probleeme ja tutvuda raamatupidamisprogrammidega.

Õpiväljundid: koolitatav on võimeline tätma raamatupidajana põhilisi tööülesandeid, töötada iseseisvalt ja vastutada tööülesannete täitmise eest. Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimist, majandusarvestuse rolli organisatsiooni eesmärkide elluviimisel. Oskab korraldada raamatupidamisarvestust nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast või rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ning järgib kutse-eetika nõudeid.
Raamatupidaja assistendina töötamisel oskab oma tööga anda sisendi raamatupidamisarvestusse ja aruandluse koostamisse, täites talle antud ülesandeid raamatupidaja juhendamisel. Oskab koostada ja täita vajalikke dokumente, osaleda invetuuride läbiviimisel, sisestada andmeid vastavatesse programmidesse jm raamatupidamise tehnilist tööd teha.
Oskab raamatupidajana täita raamatupidaja põhilisi tööülesandeid: kontrollida dokumente, klassifitseerida ja registreerida majandustehinguid, koostada finantsaruandeid, valmistada ette ja dokumenteerida eelarveid, viia läbi invetuure, arvestada makse ja deklareeida, osaleda sisekontrolli süsteemi ülesehitamises.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: koolitus neile, kellel puuduvad teadmised (või) praktilised oskused raamatupidajana töötamisel, tunnevad huvi ja soovivad omandada baasteadmised ja oskused finantsarvestuse kontseptsioonidest, meetoditest ja arvestusvõtetest ning nende rakendamisest.

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 180 akadeemilist tundi (sh 130 tundi auditoorne töö, 30 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 160 akadeemilist tundi.

Õppesisu: kvaliteetne raamatupidamisarvestuse korraldus on eduka äritegevuse hädavajalik eeldus. Koolitus sisaldab raamatupidamisarvestuse teooria õppimist ja ettevõtte raamatupidamisarvestuse korraldamise praktikat vastavuses EV seaduste nõuetele ja normidele.

Käsitlevad teemad:

  • Finantsaruannete koostamise üldmetodoloogilised põhimõtted, eeldused ja piirangud.
  • Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid ning kontseptuaalne raamistik.
  • Finantsaruanded ja info avalikustamine: hetkeolukord ja arengusuunad.
  • Käibevara ja põhivara arvestus: süvakäsitlus.
  • Kohustiste ja omakapitali arvestus: süvakäsitlus.
  • Kasumiaruanne, rahakäibe aruanne ja omakapitali muutuste aruanne.
  • Finantsarvestuse kontseptuaalsete aluste ja meetodite süvaõpe ning rakendamine arvestuse erivaldkondades.
  • Lühiajaliste kohustiste, pikaajaliste kohustiste ja omakapitali arvestuse süvakäsitlus.

Õppeprotsessi kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja koolitaja antud praktiliste ülesannete positiivne sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalid: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:
Tallinn
Larissa Štukaturova - Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.
Ella Mitin - Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Tööoskused. Õigus. Hulgi ja jaekaubandus.
Juulia Regina Kuusk - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.
Ida-Virumaa (vene keeles)
Larissa Štukaturova - Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.
Ella Mitin - Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Tööoskused. Õigus. Hulgi ja jaekaubandus.
Kiira Afanasjeva - Bakalaureuse kraad majandusteaduse erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Õigus.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2400€ (15,00€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.