Raamatupidamisarvestuse täiskursus

Täienduskoolituse õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi (sh 140 tundi auditoorne töö, 40 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 180 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 2070€ (11,50€/tund)* (sisaldab kontaktõpet ja õppematerjale)
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 13,50€/tund, 5-7 inimest – 12€/tund.

Koolituse eesmärk: majandusarvestuse alaste teadmiste ja oskuste omandamine ja täiendamine eesmärgiga, et koolitatav pärast koolituse edukat läbimist tuleks toime ettevõttes majandusarvestusega nii paberil kui elektroonilises keskkonnas, lähtudes ettevõtte vajadustest ja eripärast. Praktiline koolitus neile, kes soovivad omandada raamatupidamise põhitõed, lahendada praktilisi ülesandeid, lahata enamlevinud probleeme ja tutvuda raamatupidamisprogrammidega.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: koolitus neile, kellel puuduvad teadmised (või) praktilised oskused raamatupidajana töötamisel, tunnevad huvi ja soovivad omandada baasteadmised ja oskused finantsarvestuse kontseptsioonidest, meetoditest ja arvestusvõtetest ning nende rakendamisest.

Õpiväljundid: koolitatav on võimeline tätma raamatupidajana põhilisi tööülesandeid, töötada iseseisvalt ja vastutada tööülesannete täitmise eest. Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimist, majandusarvestuse rolli organisatsiooni eesmärkide elluviimisel. Oskab korraldada raamatupidamisarvestust nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast või rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ning järgib kutse-eetika nõudeid.
Raamatupidaja assistendina töötamisel oskab oma tööga anda sisendi raamatupidamisarvestusse ja aruandluse koostamisse, täites talle antud ülesandeid raamatupidaja juhendamisel. Oskab koostada ja täita vajalikke dokumente, osaleda invetuuride läbiviimisel, sisestada andmeid vastavatesse programmidesse jm raamatupidamise tehnilist tööd teha.
Oskab raamatupidajana täita raamatupidaja põhilisi tööülesandeid: kontrollida dokumente, klassifitseerida ja registreerida majandustehinguid, koostada finantsaruandeid, valmistada ette ja dokumenteerida eelarveid, viia läbi invetuure, arvestada makse ja deklareeida, osaleda sisekontrolli süsteemi ülesehitamises.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Larissa Štukaturova – Sankt-Peterburgskii gornõi institut im.G.V.Plehanova – mäeinsener-ökonomisti kvalfikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja). Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Olga Martynova - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi gornõi institut imeni G.V.Plehanova – ökonomist-mänedžeri kvalifikatsioon, magister. Täiskasvanute koolitaja aastast 2013, raamatupidaja.
Kiira Afanasjeva – Tartu Ülikool, kraad majandusteaduse erialal. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Meeli Korsten – Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool raamatupidamise eriala. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja.
Ella Mitin – Kõrgmajandusharidus (Tallinna Polütehniline Instituut, tööstuse planeerimise teaduskond, eriala - ökonomist). Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Natalja Roiko – .

Õppesisu: kvaliteetne raamatupidamisarvestuse korraldus on eduka äritegevuse hädavajalik eeldus. Koolitus sisaldab raamatupidamisarvestuse teooria õppimist ja ettevõtte raamatupidamisarvestuse korraldamise praktikat vastavuses EV seaduste nõuetele ja normidele.
Käsitlevad teemad: Finantsaruannete koostamise üldmetodoloogilised põhimõtted, eeldused ja piirangud. Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid ning kontseptuaalne raamistik. Finantsaruanded ja info avalikustamine: hetkeolukord ja arengusuunad. Käibevara ja põhivara arvestus: süvakäsitlus. Kohustiste ja omakapitali arvestus: süvakäsitlus. Kasumiaruanne, rahakäibe aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. Finantsarvestuse kontseptuaalsete aluste ja meetodite süvaõpe ning rakendamine arvestuse erivaldkondades. Lühiajaliste kohustiste, pikaajaliste kohustiste ja omakapitali arvestuse süvakäsitlus.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.