Skip to main content

Väikeettevõtte raamatupidamine

Õppekava nimetus: Väikeettevõtte raamatupidamine.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk:: Omandada mikro- ja väikeettevõtte juhatajale olulised raamatupidamise alased teadmised, eelkõige. alustaval mikroettevõtjal algusperioodil. Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise algteadmised, oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu tunneb ja mõistab majandusarvestuse alast terminoloogiat, raamatupidamise seadust jms. Tunneb varasid, kohustusi, omakapitali, kulusid, tulusid. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päevaraamatu, pearaamatu ja käibearuande. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande. Teab ja oskab täita vajadusel maksudeklaratsioone.

Sihtgrupp: Alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet.

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 180 akadeemilist tundi (auditoorset tööd –160 akadeemilist tundi, 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppesisu:

Moodul 1

  • E-Riik: Kaasaegne digitaalne kontoritöö
    • Dokumentide allkirjastamine elektroonilise allkirja abil, kasutades ID-kaarti.
    • Ettevõtte asutamine, kõik vajalikud tegevused.
    • Asutamislepingute muudatused. Dokumentide näidised.
    • Aktsiakapitaliga seotud muudatused.
    • Tööregister ja sellega seonduvad küsimused.
  • Isikuandmete kaitse. Uus kirjalik töö ja trahvid
  • Juhatuse liikme isiklik vastutus maksuvõlgnevuses
  • Projektide, varade finantstulemused ja kasumlikkus
  • Lepingulised suhted väikeettevõtetes. Valimine. Vallandamine üksikasjalikult. Vastutus.
  • Lepingute näidised. Põhjalik eritlus. Näited
  • Reklaam. Sponsorlus. Näited
  • Investeeringud. Liisingud. Laenud teie ettevõttetele ja töötajatele. Lõkse

Moodul 2

  • Auto ettevõttes. Võimalikud lahendused
  • Kulud on ettevõtte või isiklikud
  • Dividendid - 2020
  • Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks. Näited. Arveldus
  • Kinnisvara rentimine ja ost. Maksud
  • Töötajad, kellel on "väike palk". Väljapääsu otsimine
  • Pensionifond. Mahaarvamised. Investeerimine pensionifondi
  • Kõik soodustuste kohta
  • Peamine kinnisvara. Kinnisvara klassifikatsioon
  • Kaubandus ilma probleemideta. Teenused ja litsents
  • Ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslaseks. KMD deklaratsioon. Näited

Moodul 3

  • Raamatupidamise alused. Peamised dokumendid ja e-arved
  • Raamatupidamisprogrammid (e-arveldaja, Merit)
  • Ettevõtte finantsaruanne ja finantstulemused
  • Aastaaruanne. Praktiline õppetund
  • Rahapesu ja raamatupidaja uued kohustused 2020. aastal
  • TSD deklaratsioon - deklaratsiooni ja vigade analüüs. Praktiline õppetund. Maksuvabastuse miinimumsumma, füüsilisest isikust ettevõtjatele maksustatavad hüvitised ja raamatupidaja meetmed alates 2020. Aastast

Õppeprotsessi kirjeldus: Kursus sisaldab kontaktkoolitusi (loengute vormis), millele järgneb praktiline töö (omandatud teadmiste ja oskuste arendamine koolituskeskuse seinte vahel) ning koolitusel osaleja iseseisev töö (kodutöö: täiendava õppematerjali lugemine või koolitaja poolt antud ülesannete lahendamine).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja koolitaja koostatud praktiliste ülesannete positiivne sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Soovitatav kirjandus lisaks:

  • Raamatupidamise seadus
  • Äriseadustik
  • Käibemaksuseadus
  • Maksukorralduse seadus
  • Sotsiaalmaksuseadus
  • Tulumaksuseadus
  • Töölepingu seadus
  • Töötuskindlustuse seadus
  • Võlaõigusseadus

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:
Tallinn
Larissa Štukaturova - Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.
Ella Mitin - Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Tööoskused. Õigus. Hulgi ja jaekaubandus.
Juulia Regina Kuusk - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.
Ida-Virumaa (vene keeles)
Larissa Štukaturova - Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.
Ella Mitin - Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Tööoskused. Õigus. Hulgi ja jaekaubandus.
Kiira Afanasjeva - Bakalaureuse kraad majandusteaduse erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Õigus.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2400€ (15,00€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.