Puhastusteeninduse põhitõed ja efektiivsed koristusmeetodid

Täienduskoolituse õppekavarühm: koduteenindus.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi, (sh 100 tundi auditoorne töö, 60 tundi praktiline töö õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 160 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1760€ (11€/tund)* – ei sisalda iseseisvat tööd, ja õppematerjalid hinna sees.
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 12€/tund.

Koolituse eesmärk-tulemus: Koolitusega taotletakse, et koolitusel osaleja omandab teadmisi mustuse liigitamise, eemaldamise ja tõkestamise alal ning hoiaku puhtuse ja korra loomiseks.

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Koolitusega antakse ülevaade kaasaegsest efektiivsest puhastusteenindusest. Koolituse läbinu puhastab ja hooldab erinevaid töö- ja elukeskkondi ning põhilisi pinnakattematerjale. Tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Puhastusteenindajana tööle asuda soovivatele isikutele, ja kõigile neile, kes soovivad täiendada ning kaasajastada oma teadmisi tänapäeva puhastusteenindusest: nt koduabiline, toateenija, koristaja, majajuhataja/haldur, ühistuvanem, koristusainete- ja tarvikute müüja, jm huviline.

Õppimiseks ja teadmiste omandamiseks pole vaja erialaseid eelteadmisi, piisab huvist ja tahtest.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab kasutada puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid (sh tolmuimejaid, imureid, põrandapesu masinaid, dosaatoreid, vahupesu seadmeid). Koolitus sisaldab töökeskkonna ja -ohutuse, töötervisehoiu ja ergonoomika teemasid.

Koolituse tulemusena koolitatav:

 • märkab mustust (koristamise ja puhastamise alus ning koristustöid suunav tegur);
 • teab määrdumise ja saastumise põhjusi;
 • oskab määratleda koristusvajadust tulemuspõhise, eesmärgile suunatud koristamise põhimõttel ja sellest lähtuvalt teha koristusmeetodite valik;
 • teab puhastamise olulisi mõjutegureid ja oskab seda kasutada oma töös;
 • tunneb pinnakattematerjale;
 • oskab valida sobivat koristustarvikut, -masinat ja –ainet;
 • teab puhastusainete liigitamist pH alusel ja oskab õigesti kasutada happelisi aineid;
 • oskab kasutada puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid, ja masinaid oskuslikult, ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt;
 • on kursis tööalase terminoloogiaga;
 • oskab lugeda juhendeid ja tunneb vajalikke leppemärke;
 • teab erinevate koristusmeetodite (kuiv, väheniiske, niiske, märg) eripära, ja millises tingimuses missugune sobib;
 • töökeskkonnast tingituna oskab järgida enese- ja töökaitse nõudeid ning kasutab õiget tööasendidt;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, samas on valmis meeskonnatööks;
 • teab klienditeeninduse põhimõtteid ja oskab hinnata oma töö kvaliteeti;
 • teab milline mustus on ohtlik, tülikas, häiriv, talutav;
 • teab mustuse eemaldamise kiirust ja efektiivsust;
 • teadlik oma karjääri planeerimisega majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnast lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse edukal läbimisel väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Toimub mitteeristav hindamine – valikvastustega test koolitusel läbitud teemade kohta, kus õigeid vastuseid vähemalt 80%. Vastaval või ületaval saavutamisel hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga „arvestatud“ ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnaga „mittearvestatud“. Juhul kui isik ei ole praktilist ja iseseisvat tööd sooritanud ning valikvastustega testi tulemus oli „mittearvestatud“, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Ljudmilla Šumigai – .
Viktoria Kallas – puhastusteenindaja töökogemus rohkem kui 10 aastat, koolitaja ja praktikate juhendamine, ettevõtlus puhastusteeninduse alal alates 2015. aastast, puhastusteenindaja kutsekvalifikatsioon (tase 3).

Õppesisu: Koolitus sisaldab järgmiseid teemasid:

 • puhtuse olemus;
 • puhastus ja puhastuse alused (mustus);
 • puhastusprotsess, puhastusteenindus;
 • keskkonnasõbralik koristamine, jäätmekäitlus: keskkonnamärgid, ohtlikud jäätmed, prügi esmane käitlemine, jäätmetekke vähendamine;
 • puhastusteenindaja ja vajalikkus ning vastutus;
 • puhastustöö ja planeerimine;
 • koristusmeetodid (kuiv, väheniiske, niiske, märg);
 • tüüpruumide koristamine (WC, trepp, fuajee, kontor jne);
 • ergonoomika ja ergonoomiline töövõte;
 • praktiline hoolduskoristus ja suurpuhastus;
 • puhastus-, hooldus- ja kaitseained: otstarbekas puhastusaine, puhastustarvik, puhastusvahend, puhastuskeemia, puhastusmasin; ohutusnõuded;
 • esmaabi põhiprintsiibid.

Puhastusteenindaja jaoks vajaliku tööalase vilumuse saavutamiseks koolituse eesmärki silmas pidades kasutatakse piisavas koguses erinevaid koristustarvikuid iga koolitatava kohta.

Õppemeetodid: Koolitus on praktilise suunitlusega, sisaldab praktilisi harjutusi ning tagasiside andmist. Koolituse osas kasutatakse aktiivõppe meetodeid (nt rollimängud, rühmatööd, teeninduse vaatlus, eneseanalüüsi vaatlused, suhtlemisharjutusi, praktilised harjutused, juhtumite analüüsid), ja koolitatava iseseisevat tööd (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine). Teoreetiline ja praktiline õpe on omavahel tihedalt seotud ning sujuvalt vahelduv. Tegemist on koolitusega, kus peale koolitaja monoloogi sooritatakse praktilisi ülesandeid, mis panevad koolitatavaid kaasa mõtlema. Koolitust toetavad selgema pildi saamise eesmärgil erinevad näidisvahendid ja -tarvikud.

Õppematerjalide loend: Õppematerjalid sisaldavad teemasid, mis vastavad koolituse sisule. Koolitusel osalejad saavad koolituse metoodilise materjali ja see jääb koolitatavatele pärast koolituse lõppu. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.