Olulised teadmised bürootöötajale

Täienduskoolituse õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 140 akadeemilist tundi, (sh 100 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktiline töö ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 120 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1440€ (12€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2 inimest - 20€/tund, 3-4 inimest - 17€/tund, 5-7 inimest – 15€/tund.

Koolituse eesmärk-tulemus:  valmistada ette vastavate teadmiste ja oskustega bürootöötaja, kes tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, sise- ja välisklientide teenindamise ning dokumenditööga oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge (sh andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine). Bürootöötaja täpsemad tööülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad enamasti head suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset tegutsemist. Tüüpilisteks bürootöödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm. Bürootöötaja teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.
Bürootöötajad töötavad sageli büroojuhina, haldusjuhina, juhiabina, asjaajajana, sekretärina. Sellest inimesest kujuneb sageli asendamatu inimene, kes on kogu organisatsiooni „südameks”. Tegeleb organisatsioonis kommunikatsiooni (infovahetusega) täites organisatsiooni eesmärke. Töö ülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad kliendisõbralikkust, kiiret ning paindlikku tegutsemist ja info konfidentsiaalsuse tagamist, toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.
Õppekava koostamise alus: Äriteenuste erialade riiklik õppekava (vastu võetud 10.08.2015 nr 38); Bürootöötaja, tase 4 kutsestandard (kutsestandardi tähis kutseregistris 14-02012014-01/6k).

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhiharidusega isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning arvuti- ja iseseisva keelekasutaja oskused.

Õpiväljundid: Koolitatav tuleb toime:

 • bürooruumide korrashoiu, bürootehnika haldamise, ametikohtumiste ettevalmistamise ja perioodika tellimisega;
 • sise- ja välisklientide teenindamise ning info vahendamisega;
 • dokumentide loomisega ja dokumentidega tehtavate toimingutega;
 • arhiiviskeemi koostamisega dokumentide liigitusskeemi alusel ning dokumentide korrastamisega, kasutades säilitusväärtusele vastavaid arhiivitarvikuid ja –vorminguid;
 • arhiivi kirjeldamisega, kasutades mitmetasandilist arhiivikirjeldamise tehnikat;
 • dokumentide säilitamise ja kaitse korraldamisega ning dokumentide laenutamise korraldamisega;
 • oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Koolitatav on võimeline töötama bürootöö erialal meeskonnaliikmena, vastutades oma töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega; lähtub tööülesannete täitmisel kutseeetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest; mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase; õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennastjuhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge; koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks; väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi; tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse, dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest; tuleb toime arhiivi korrastamise, kirjeldamise ja kaitse korraldamisega, tagades dokumentide leitavuse ja säilimise; mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks; mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest; kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Meeli Korsten –rakenduslik kõrgharidus raamatupidamise erialal. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja.

Õppesisu: põhiõpingute moodulid –

 1. Bürootöö haldus;
 2. Bürooteenindus;
 3. Dokumenditöö;
 4. Meilisuhtluse ABC;
 5. Raamatupidamise tehniline assisteerimine;
 6. Arhiivi korrastamine;
 7. Arhiivi kirjeldamine;
 8. Dokumentide säilitamine ja kaitse korraldamine;
 9. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.

Õppemeetodid: Koolituse sisaldab 120 akadeemilist tundi kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd, praktilised harjutused õpikeskkonnas) ja koolitatava iseseisevat tööd (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: koolitusel osalejad saavad koolituse metoodilise materjali ja see jääb koolitatavatele pärast koolituse lõppu. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.