Lapsehoidja alusteadmised ja oskused

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise ettevalmistus

Täienduskoolituse õppekavarühm: lastehoid ja teenused noortele.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 260 akadeemilist tundi, (sh 160 tundi auditoorne töö, 80 tundi praktiline töö ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 240 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 2160€ (9€/tund) – kontaktõpe, õppematerjalid ja tervisetõend praktikal osalemiseks*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 10,40€/tund, 5-7 inimest – 10€/tund.

Koolituse eesmärk-tulemus:

 • luua eeldused konkureerimiseks tööturul kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas läbi konkreetsete tööalaste teadmiste ja oskuste omandamise;
 • anda koolitusel osalejatele läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamise ülevaade laste hooldamiseks ning nende arengu toetamisest;
 • aidata kaasa lapse füüsilisele, emotsinaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel;
 • lapsehoidja peab oma töös lähtuma lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest;
 • tagada koolituse läbinutele ettevalmistus tööks osutada lapsehoiuteenust, mida võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Koolitus hõlmab kõiki teooria ja praktikaaspekte, mida nõutakse koolituse lõpetanutelt selleks, et nad oskaksid teostada tegevusi ohutult, professionaalselt ja kompetentselt: turvalise keskkonna tagamine lapsele; lapse kasvu ja arengu toetamine; lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine; lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel; lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine; koostöö vanematega; esmaabi andmine. Koolitatav peab oskama iseseisvalt oma tööd organiseerida ning olema võimeline ka meeskonnatööks. Koolitusega kujundatakse õppija iseseisva töö oskust, loovust, algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemisvalmidust.
Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise ettevalmistus. Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: vähemalt keskharidusega isik, vanuses alates 18 ja soovituslik eelnev töökogemus antud valdkonnas. Lapsehoidjalt eeldatakse head füüsilist ja vaimset tervist, emotsionaalset stabiilsust ja head pingetaluvust, vastutust ja empaatiavõimet, usaldusväärsust, loovust ja koostöövalmidust ning lastest ja vanematest lugupidamist. Lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist, sh head nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet. Samuti on oluline ausus, ja koostöö lapsevanemate ning võrgustikuga (perekond, ametkonnad jt). Hea lapsehoidja on tugev teoorias ja rõõmsameelne praktikas. Õppetöö ajal tasub tulevasel lapsehoidjal tähelepanu pöörata muusikale, laulmisele ja kunstile. Eelis on pillimänguoskus või sportlikkus. Kasu on aga igasugustest erilistest oskustest, mida saab lastele edasi anda. See annab laste vaba aja sisustamiseks laiemad võimalused.

Õpiväljundid: omandatud teadmiste oskuste loetelu:

 • füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna tagamine lapsele;
 • vanema poolt koostatud lapse päevakava järgimine lapse ealisi vajadusi arvestades;
 • lapse arengu toetamine päevategevuste kaudu (mäng, liikumine jms tegevused);
 • kodumajapidamise ja olmehügieeni alused;
 • lapse isiklikku hügieeni jälgimine, juhendamine selle täitmisel ja vajadusel abistamine;
 • lapse toitumise jälgimine, vajadusel toiduvalmistamine ja lapse abistamine söömisel;
 • lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine;
 • suhtlemine perkonnaga, lapse sotsiaalsete kontaktide arendamine;
 • teab lapsehoiuteenusega seotud õigusakte.

Koolitataval on teadmised pedagoogikast ja psühholoogiast. Nad tunnevad lapse arenguetappe ja arenemist mõjutavaid tegureid. Oskavad hoolealuste parimaks arendamiseks tegevusi kavandada vastavalt lapse ea kohaselt. Teab arenguteooriat ja kasvatusmetoodeid. Olemas teadmised erivajadustega laste hooldamiseks.
Peale koolituse edukat läbimist või koolitusel osaleja soovi korral taotleda vastavat kutset.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses, läbitud juhendatud praktika lasteaias või lastehoius 100%, esmaabi koolitus 100% ja ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Helen Tammets – kõrgharidus: eesti keel teise keelena koolitaja alates 2002. aastast, eelpedagoogika alates 2010. aastast, kutseõppe müüja-kassapidaja 1996. aastast, koolitaja kogemus 2000. aastast.
Veera Rõssajeva – meditsiiniõe kvalifikatsioon alates 1984. aastast, õppevaldkond: tervis ja heaolu; koolitaja alates 2008. aastast, täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Liudmila Vladimirova – keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõe rakenduskõrgharidus, õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast.
Sergei Tšetša – esmaabi lektor.

Õppesisu:  Koolituse käigus antakse ülevaade lastekaitsest ja sotsiaalhoolekande alustest, lastekaitsest ja lapse turvalise kasvukeskkonna loomise nõuetest.
Õppija saab teadmised lapse füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu iseärasustest, lapse arengu perioodidest ja neid arvestades last arendavatest tegevustest, loovtegevuste võimalustest lapse arengu toetamisel, kombeõpetuse alustest ja oskab luua lapsele eakohase ja turvalise keskkonna, kavandada, läbi viia ja analüüsida eakohaseid pädevustegevusi, toetada ja kujundada lapse eetilist käitumist.
Psühholoogia õppega taotletakse, et õppija on omandanud teadmised pühholoogia alustest, isiksusekujundamise ja kujunemise käsitlusest, probleemsetest käitumistest, vastatikuse mõju põhimõtetest grupitöös, individuaalsest suhtlemisoskusest ja oskused planeerida oma tööd lapsehoidjana koostöös vanemate ja lähedastega.
Eraldi teemad on lapse tervishoid, et õppija omandaks teadmised terve lapse üldisest arengust erinevates vanuseastmetes, lapse tervise edendamisest, lastel sagedamini esinevatest terviseprobleemidest, enamesinevatest lastehaigustest ja oskused haige imiku ja väikelapse eest hoolitsemisest ja esmaabist.
Ervajadustega laste hoolekandes ja eripedagoogikas omandab õppija teadmised erivajadust põhjustavatest teguritest, puuete liikidest, tegevusteraapia meetoditest ja vormidest ning oskused rehabilitastiooniprogrammi täitmiseks, teraapiliste mängude läbiviimiseks, kasutada piltliku eneseväljenduse meetodeid.
Kodumajanduse õpetusega taotletakse , et õppija omandaks teadmised ja oskused kodumajanduse ja olmehügieeni põhialustest, ohutustehnika nõuetest kodumajanduses, tekstiilide hooldamisest, isikliku hügieeni nõuetest ja laste toitlustamise põhimõtetest ning oskavad planeerida ja läbi viia korrastustöid, ohutult kasutada olmetehnikat, korras hoida lapse riideid ja jalanõusid, planeerida ja teostada lapse eakohast toitumist.
Lapsehoiuteenuse osutamise alustes räägime eraldi lapsehoiuteenusest ja lapsehoiuteenuseosutajast.

Õppemeetodid: Koolituse sisaldab 160 akadeemilist tundi kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd, kogetu analüüs), sh 16 tundi esmaabikoolitust, millele järgneb 80 tundi juhendatud praktikat lasteaias või lastehoius ja koolitatava iseseisevat tööd (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine, eneseanalüüsi vormi vormistamine praktilise töökogemuse kohta).
Koolitusel antakse ülevaade lapsehoidjana töötamise võimalustest ja viisidest, lapsehoiuteenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, nõustamisvestluse ülesehitusest ning selle juhtimisest, vajadusel töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, seadusandlusest ja lapsehoidja töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Ka teevad koolitusel osalejad läbi kindlasti esmaabiandmise põhikoolituse ning koolitajaks on Eesti Punase Risti poolt korraldatud esmaabiõpetajate koolituse lõpetanu ja omab kehtivat esmaabiõpetaja tunnistust õigusega viia läbi esmaabikursuseid.

Õppematerjalide loend: koolitusel osalejad saavad koolituse metoodilise materjali ja see jääb koolitatavatele pärast koolituse lõppu. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.