Korteriühistu juhtimise alused ja ettevalmistus Korteriühistujuht, tase 4 kutseeksamiks

1. Õppekava nimetus: korteriühistu juhtimise alused ja ettevalmistus Korteriühistujuht, tase 4 kutseeksamiks.

2. Õppekeel: vene keel ja/või eesti keel.

3. Õppekavarühm: juhtimine ja haldus.

4. Koolituse eesmärk: ametialaste teadmiste ja oskuste omandamine või täiendamine korteriühistu juhtidele ja korteriühistustes töötavatele spetsialistidele. Koolituse käigus omandatakse töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogum ehk kompetentsinõuded (kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid) vastavalt kutsestandardile, Korteriühistujuht, tase 4 ja ettevalmistus kutseeksamiks.
Korteriühistujuht töötab korteri- või hooneühistus (edaspidi ühistu) või korterelamute haldamisega tegelevas ettevõttes. Tema tööülesanded on ühistu juhtimine ja korterelamu majandamise säästlik ja plaanipärane kavandamine ja korraldamine. Ta lähtub om töös korteriomanike tahtest, pöörates suurt tähelepanu ühistusisele suhtluskorraldusele. Korteriühistu juht töötab ja võtab vastu otsuseid iseseisvalt. Oskusteavet nõudvate otsuste ja küsimuste korral konsulteerib vastava ala spetsialistidega.

5. Õpiväljundid: koolituse edukal lõpetamisel koolitatav:

 1. Mõistab korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise aktuaalseid probleeme ja arenguid.
 2. Omab vajalikke baasteadmisi ühistu renoveerimis- ning tehnohooldustööde korraldamiseks.
 3. Mõistab suhtlemise vajalikkust ühistu majandamisel ja juhtimisel.
 4. Tunneb erialast seadusandlust ja termineid, on valmis osalema erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires.
 5. Tunneb ja oskab sobilikke meetodeid ja vahendeid kasutades koguda iseseisvalt informatsiooni korterelamu kohta, valdab selleks vajalikku suhtlusoskust ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid.
 6. Mõistab ühistu tegevusega seotud õiguslikke dokumente, oskab juhtida ühistu majandustegevust.
 7. Oskab lugeda ja aru saada tehnilisest dokumentatsioonist (ehitusprojektid, seadmete tehnohooldusjuhendid jne).
 8. Kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid vastavalt kutsestandardile, Korteriühistujuht, tase 4 ja kutseeksami sooritamise nõuded ja tingimused.

6. Õpingute alustamise tingimused: vähemalt keskharidus ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 5 kalendriaasta jooksul. Koolitusele soovija peab olema võimeline tööalaselt suhtlema ühes võõrkeeles vähemalt tasemele B1 ja kasutab arvutit Baasmoodulites (Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus nõutud tasemel).

7. Õppe kogumaht: kogumaht 140 tundi (120 tundi kontaktõpe auditooriumis ja 20 tundi iseseisvat tööd).

8. Koolituse maksumus: 1260€ (kontaktõpe ja õppematerjalid)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 5-7 inimest – 12,50€/tund, 3-4 inimest - 14€/tund.

9. Õppesisu: korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise strateegiline korraldamine

 1. Pikaajalise investeeringute ajakava koostamine
 2. Ühistu pikaajalise majanduskava koostamine ja elluviimise korraldamine

Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise taktikaline korraldamine

 1. Korterelamu tehniliste ülevaatuste juhtimine
 2. Hooldusraamatu ja hoone/kinnistu passi pidamine
 3. Korterelamu hoolduskorralduse ettevalmistamine
 4. Majandusaasta kava koostamine
 5. Tugiteenuste korraldamine
 6. Kinnisvara korrashoiu teenuste hangete korraldamine, lepingute haldamine ja korrashoiuteenuste järelevalve
 7. Avariide likvideerimise korraldamine
 8. Tarbimisteenuste korraldamine
 9. Aruannete koostamine ja edastamine
 10. Väikesemahuliste ehitus- ja renoveerimistööde korraldamine

Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise operatiivne korraldamine

 1. Ohutus- ja evakuatsiooninõuete täitmise korraldamine
 2. Korrashoiutegevuste kuluanalüüsi tegemine
 3. Elanike nõustamine
 4. Üldkoosoleku korraldamine
 5. Ühistu esindamine
 6. Sisekommunikatsiooni ja ühistegevuste korraldamine.

10. Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse teoreetilise osa (loengud) toimumise asukohaks on Pioneeri 8, Kohtla-Järve linn või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe lisaks Õppekeskkonna kirjeldus.

11. Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: õpitulemuste hindamist ei toimu.
Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui on osaletud konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses. Juhul kui isik osales õppetöös vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.