Klienditeeninduse tehnikad ja tööstiilid, edukas suhtlemine

Täienduskoolituse õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi, (sh 100 tundi auditoorne töö, 60 tundi praktiline töö õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 160 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1440€ (9€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 12€/tund, 5-7 inimest – 10€/tund.

Koolituse eesmärk-tulemus: on professionaalse teeninduse põhimõtete selgekstegemine. Koolituse läbinu teab ja tunneb teenindusliku mõttekultuuri olemust, teeninduse kui olulise majandusharu olemust ja teenindaja kui ettevõtte esindaja rolli ning teenindaja kutse-eetika põhitõdesid. Klienditeenindaja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga klientide vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Teab erineva kultuuritaustaga klientide kombeid, tavasid ja väärtushinnanguid. Koolituse läbinu teab, millised on tippteenindajale omased käitumisviisid. Omandab erinevaid tehnikaid ja võtteid klientidega suhtlemisel. Oskab mõelda kliendikeskselt, ennast ja oma teeninduskäitumist analüüsida.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Vähemalt põhiharidusega isikud, kes otsivad tööd klienditeenindajatena teeninduse erinevates valdkondades (nt majutamise, toitlustamise ja turismi alal), mis võimaldab edaspidist spetsialiseerumist.

Õpiväljundid: Koolitusega taotletakse, et isikud, kes soovivad töötada majutamise, toitlustamise ja turismi erialadel on omandanud suhtlemisvalmiduse ja arendanud oskusi toimetulekuks erinevates suhtlemissituatsioonides. Koolitatav on omandanud teenindusliku mõttekultuuri ja kliendikeskse teeninduse põhimõtted, on arendanud teeninduseks vajalikke hoiakuid ja oskusi. On omandanud oskuse teenindada erinevaid kliendirühmi ja toimida erinevates teenindussituatsioonides. Koolitatav on omandanud teenindus- ja müügitöö korraldamise oskusi, mõistab teenindaja vastutust erinevate teenindusolukordade lahendamisel, klientidele antud lubaduste täitmisel ja turvalisuse tagamisel. Koolitatav tunneb kutse-eetika põhitõdesid. Õpetus toetab koolitatava meeskonnatöö oskuste arengut.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse edukal läbimisel väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Toimub mitteeristav hindamine – valikvastustega test koolitusel läbitud teemade kohta, kus õigeid vastuseid vähemalt 80%. Vastaval või ületaval saavutamisel hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga „arvestatud“ ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnaga „mittearvestatud“. Juhul kui isik ei ole praktilist ja iseseisvat tööd sooritanud ning valikvastustega testi tulemus oli „mittearvestatud“, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Larissa Štukaturova – mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister. Kaubatundja. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja;
Ella Mitin – kõrgmajandusharidus (Tallinna Polütehniline Instituut, tööstuse planeerimise teaduskond, eriala - ökonomist). Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6;
Meeli Korsten – rakenduslik kõrgharidus raamatupidamise erialal. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja;
Valentina Drosova – .

Õppesisu (sh õppe struktuur): Koolitus sisaldab järgmiseid teemasid:

 • teeninduse olemus ja mõiste (äritegevus + teenindajate isikuomadused = teenindus);
 • teeninduskultuur;
 • teeninduspsühholoogia;
 • suhtlemispsühholoogia;
 • enesejuhtimine (sisemine stressijuhtimine, rahuliku meele säilitamine);
 • toimetulek keeruliste klientidega ja stressisituatsioonidega;
 • teeninduse kvaliteet;
 • müügitehnikad;
 • meeskonnatöö;
 • klienditeenindaja kutse-eetika;
 • ettevõtlus, ettevõte, ettevõtja;
 • hotellimajanduse alused;
 • reisikorralduse alused;
 • giiditöö alused;
 • reisisaatja alused;
 • turismi infopunkti töö;
 • töökorraldus majutusettevõttes;
 • kliendi- ja enesekaitse.

Õppemeetodid: Koolitus on praktilise suunitlusega, sisaldab praktilisi harjutusi ning tagasiside andmist. Koolituse osas kasutatakse aktiivõppe meetodeid (nt rollimängud, rühmatööd, teeninduse vaatlus, eneseanalüüsi vaatlused, suhtlemisharjutusi, praktilised harjutused, juhtumite analüüsid), ja koolitatava iseseisevat tööd (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine). Teoreetiline ja praktiline õpe on omavahel tihedalt seotud ning sujuvalt vahelduv.

Õppematerjalide loend: Õppematerjalid sisaldavad teemasid, mis vastavad koolituse sisule. Koolitusel osalejad saavad koolituse metoodilise materjali ja see jääb koolitatavatele pärast koolituse lõppu. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.