Keevitaja täiskursus (eurosertifikaat)

Täienduskoolituse õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 240 akadeemilist tundi (sh 40 tundi auditoorne töö, 160 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 200 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 2200€ (11€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 12,50€/tund, 5-7 inimest – 12€/tund.

Koolituse eesmärk: Koolituse käigus anda õppijatele keevitaja tööalased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, tagamaks kompetentsus töötamiseks keevitajana (metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks), et nad oskaksid teostada tegevusi ohutult, professionaalselt ja kompetentselt. Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kellel puuduvad keevitajana töötamiseks teadmised ja oskused ja soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi, et parandada oma konkurentsivõimet tööturul ning pärast koolituse edukat lõpetamist töötada keevitajana. Keevitaja töö on valmistada metallitooteid ja konstruktsioone. Koolitusele soovija peab arvestama, et keevitaja töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgustes, tõsteseadmete töötsoonis. Töökeskkond võib olla mürarohke. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv. Keevitaja töö on seotud pideva ohuga, mis on põhjustatud ereda leegiga põlevast kaarleegist, eralduvast mürgisest suitsust ja kuumade materjalide käsitsemisest.

Õpiväljundid: Koolitatav on omandanud vajalikud teadmised ja oskused keevitajana töötamiseks. Koolituse läbinu valdab tehniliste jooniste lugemise oskust, tunneb töötlemistehnoloogiat ja materjalide omadusi keevitustehnoloogia aspektist, mõistab erinevate keevitusdefektide tekkepõhjuseid ja olemust ning sellest tulenevalt suudab tagada keevitustööde nõutava kvaliteedi. Koolitataval on oskused kasutada oma töös järgmisi keevitusviise: käsikaarkeevitus (MMA 111) ja poolautomaatkeevitus (MAG 135). Koolitatav tunneb kutsealast ohutustehnikat ja kaitsevahendeid ning teab keevitusega kaasnevaid kahjulikke toimeid inimorganismile. Oskab oma töös kasutada keevitus-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu ning muid abivahendeid. Koolituse tulemusena on koolitatav ette valmistatud kehtiva keevitaja esmase taseme kutseeksami sooritamiseks ja saanud ettevalmistuse eurosretifikaadi saamiseks. Keevitaja eurosertifikaat EN 287-1 annab lisaks õiguse töötada ükskõik millise Euroopa riigi ettevõttes, millel on ISO 9001 kvaliteeditunnustus.

Koolitusel omandatud keevitaja tööülesannete täitmiseks põhiteadmised ja oskused:

 • materjalide ja nende omaduste tundmine ning nende käsitlemise oskus;
 • saab aru tööks vajalikest tehnilistest dokumentidest (WPS, joomis);
 • tehniliste jooniste lugemise ja eskiiside valmistamise, analüüsimise ning kirjeldamise oskus;
 • konstruktsioonide koostamine jooniste järgi;
 • keevisliidete tegemine, keevitamisoskus;
 • oskab kasutada keevitamiseks vajalikke isikukaitsevahendeid;
 • teadmised mõõtetehnikast ja tolerantsidest;
 • keevitusseadmete häälestamise, kasutamise ja hooldamise oskus;
 • kasutab õigeid töövõtteid;
 • tunneb keevitusõmbluse kontrolli põhimõtteid, järeltöötlus ja tulemuste kontroll;
 • ohutusnõuded keevitamisel;
 • oskab töötada ennast ja keskkonda säästes;
 • oskab oma tööd iseseisvalt kavandada ja on valmis meeskonnatööks;
 • on läbinud sertifikatsioonile ettevalmistuse taseme kontrolli sertifikatsiooniala määramiseks (Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1).

Teab ja tunneb tähtsamaid keevitusviise:

 1. käsikaar- ehk elektroodkeevitus (MMA);
 2. poolautomaatkeevitus (MIG/MAG);
 3. kaarkeevitus sulamatu elektroodiga kaitsegaasis (TIG);
 4. gaaskeevitus.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Aleksander Garanin – remondi lukksepp aastast 1978; täiskasvanute koolitaja aastast 2011.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis: tööohutus, töötervishoid, tööde tehnoloogia) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine). Sertifikatsioonile ettevalmistuse taseme kontrolli sertifikatsiooniala määramiseks (Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.