Skip to main content

Kaubakäsitleja – kaupade komplekteerimine ja klientide teenindamine

Õppekava nimetus: Kaubakäsitleja – kaupade komplekteerimine ja klientide teenindamine.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused kaubakäsitleja peamistest tööülesannetest, milleks on kauba vastuvõtmine, koguste ja kvaliteedi kontrollimine vastavalt saatedokumentidele, kaubataara vastuvõtt, ladustamine ja tagastamine.

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu teab, tunneb ja oskab: majanduse ja ettevõtluse aluseid; tööseadusandluse aluseid; töö- ja keskkonna ohutust; arvutikasutamist ja asjaajamist; logistika ja laonduse aluseid; kaupade komplekteerimist; pakendeid ja pakkimist; klienditeenindust, suhtlemist ja organisatsiooni käitumise aluseid; saatelehtede aktsepteerimist; arvete väljastamist; kauba peale- ja mahalaadimist; kauba kontrollimist; kauba kodeerimist ostutellimuse alusel; saabunud kauba sisestamine arvutisüsteemi arvete alusel; lao korrashoidu ja inventuuri; laotöö toiminguid ja operatsioone; tõstukite ehitust, hooldust ja juhtimist.
Isik orinteerub järgmistes teemades: ladude tüübid; lao tehnoloogiad; tõstukide tüübid ja otstarve; kauba hoiustamise juhised ja nõuded; kaubaaluste tüübid, nõuded seisukorra kohta ja ringlemise süssteem; abinõud kadude ja riknemiste vähendamiseks laos; kaupade varustamine turvaelementidega, markeerimine ja sildistamine. teadmised ja oskused kaupade komplekteerimmisel, klienditeenindamisel, saatelehtede aktsepteerimisel ja arvete väljastamisega. Kauba peale- ja mahalaadimine, saabunud kauba kontrollimine, kauba kodeerimine ostutellimise alusel, saabunud kaupade sisestamine arvutisüsteemi arvete alusel, lao korrashoid ning invetuuridel osalemine.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad omandada vastavad teadmised ja oskused. Töö eeldab nii iseseisva kui meeskonnatöö oskust, vastutustunnet, tähelepanelikkust, hoolikust ja püsivust. Peab olema võimeline iseseisvalt töötades lahendama klienditeenindusega seotud võimalikke probleeme. Töö eeldab loomupärast korra- ja puhtusearmastust, hoolikust ja täpsust. Kaubakäsitleja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust. Kaubakäsitleja töö eeldab ka raske füüsilise koormuse taluvust.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 170 akadeemilist tundi (sh 80 tundi auditoorne töö, 60 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 30 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 140 akadeemilist tundi.

Õppesisu: kaubakäsitleja töötab ettevõtte laos. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmise, hoiule paigutamise, siirdamise, komplekteerimise, pakkimise, väljastamise ja inventeerimisega. Kaubakäsitleja täidab ka muid klientidele lisateenuste osutamisega seotud tööülesandeid. Ta tunneb laos olevaid kaupu ja tööülesannetega seotud dokumentatsiooni. Kaubakäsitleja teab kaupade paigutamise põhimõtteid, tunneb ja oskab juhtida kaupade ümberpaigutamiseks kasutatavaid transpordivahendeid. Töö nõuab laos töökorralduse ja ohutustehnika nõuete tundmist ja täpset järgimist. Kaubakäsitleja töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnas. Ta peab olema võimeline iseseisvalt töötades lahendama klienditeenindusega seotud võimalikke probleeme. Töö eeldab loomupärast korra- ja puhtusearmastust, hoolikust ja täpsust. Kaubakäsitleja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust. Kaubakäsitleja töö eeldab raske füüsilise koormuse taluvust.

Õppeprotsessi kirjeldus: koolitus toimub veebipõhiselt Zoom keskkonna vahendusel (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (Praktika toimub laoettevõttes juhendaja juhendamisel) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine). Praktiliste tööde sooritamise õppekoht lepitakse kokku koostöös koolitusel osalejaga ja õppekeskusega.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja praktiliste ülesannete sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalid: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas
Tallinn, Tartu ja Ida-Virumaa
Gennadi Bessan - Valgevene Põllumajandusakadeemia, kvalifikatsioon insener-mehaanik. Tartu Ülikool, õpetaja kutse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Tallinna Tehnikaülikool, tehnikaõpetaja (logistika erialaained) haridusteaduse magistri kraad. Pikaajaline (alates 1982. aastast) töökogemus koolitamise valdkonnas.
Õppekavarühmad: Arvutikasutus. Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus. Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs. Transporditeenused. Hulgi ja jaekaubandus.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus toimub veebipõhiselt Zoom keskkonna vahendusel ja praktiliste tööde sooritamine laoettevõttes juhendaja juhendamisel. Sobiva õppepraktika sooritamise koha leidmisel on abiks koolituskeskus.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2100€ (15€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.