Kaubakäsitleja – kaupade komplekteerimine ja klientide teenindamine

Täienduskoolituse õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 170 akadeemilist tundi (sh 80 tundi auditoorne töö, 60 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 30 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 140 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1540€ (11€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-3 inimest - 17€/tund, 4-7 inimest – 14€/tund.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad omandada vastavad teadmised ja oskused. Töö eeldab nii iseseisva kui meeskonnatöö oskust, vastutustunnet, tähelepanelikkust, hoolikust ja püsivust. Peab olema võimeline iseseisvalt töötades lahendama klienditeenindusega seotud võimalikke probleeme. Töö eeldab loomupärast korra- ja puhtusearmastust, hoolikust ja täpsust. Kaubakäsitleja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust. Kaubakäsitleja töö eeldab ka raske füüsilise koormuse taluvust.

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu teab, tunneb ja oskab: majanduse ja ettevõtluse aluseid; tööseadusandluse aluseid; töö- ja keskkonna ohutust; arvutikasutamist ja asjaajamist; logistika ja laonduse aluseid; kaupade komplekteerimist; pakendeid ja pakkimist; klienditeenindust, suhtlemist ja organisatsiooni käitumise aluseid; saatelehtede aktsepteerimist; arvete väljastamist; kauba peale- ja mahalaadimist; kauba kontrollimist; kauba kodeerimist ostutellimuse alusel; saabunud kauba sisestamine arvutisüsteemi arvete alusel; lao korrashoidu ja inventuuri; laotöö toiminguid ja operatsioone; tõstukite ehitust, hooldust ja juhtimist.
Isik orinteerub järgmistes teemades: ladude tüübid; lao tehnoloogiad; tõstukide tüübid ja otstarve; kauba hoiustamise juhised ja nõuded; kaubaaluste tüübid, nõuded seisukorra kohta ja ringlemise süssteem; abinõud kadude ja riknemiste vähendamiseks laos; kaupade varustamine turvaelementidega, markeerimine ja sildistamine. teadmised ja oskused kaupade komplekteerimmisel, klienditeenindamisel, saatelehtede aktsepteerimisel ja arvete väljastamisega. Kauba peale- ja mahalaadimine, saabunud kauba kontrollimine, kauba kodeerimine ostutellimise alusel, saabunud kaupade sisestamine arvutisüsteemi arvete alusel, lao korrashoid ning invetuuridel osalemine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Larissa Štukaturova – Sankt-Peterburgskii gornõi institut im.G.V.Plehanova – mäeinsener-ökonomisti kvalfikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja). Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Gennadi Bessan – .

Õppesisu: kaubakäsitleja töötab ettevõtte laos. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmise, hoiule paigutamise, siirdamise, komplekteerimise, pakkimise, väljastamise ja inventeerimisega. Kaubakäsitleja täidab ka muid klientidele lisateenuste osutamisega seotud tööülesandeid. Ta tunneb laos olevaid kaupu ja tööülesannetega seotud dokumentatsiooni. Kaubakäsitleja teab kaupade paigutamise põhimõtteid, tunneb ja oskab juhtida kaupade ümberpaigutamiseks kasutatavaid transpordivahendeid. Töö nõuab laos töökorralduse ja ohutustehnika nõuete tundmist ja täpset järgimist. Kaubakäsitleja töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnas. Ta peab olema võimeline iseseisvalt töötades lahendama klienditeenindusega seotud võimalikke probleeme. Töö eeldab loomupärast korra- ja puhtusearmastust, hoolikust ja täpsust. Kaubakäsitleja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust. Kaubakäsitleja töö eeldab raske füüsilise koormuse taluvust.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.