Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus kutseeksamiks

Õppekava nimetus: hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus kutseeksamiks.

Õppekeel: vene keel ja/või eesti keel.

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine.

Koolituse eesmärk:  ametialaste teadmiste ja oskuste omandamine või täiendamine tulevastele hoolekande- ja tervishoiuspetsialistidele. Koolituse käigus omandatakse töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogum ehk kompetentsinõuded (kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid) vastavalt kutsestandardile, Hooldustöötaja, tase 3 ja ettevalmistus kutseeksamiks.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuspetsialit, kes toetab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel, et tagada talle võimalikult hea elukvalteet. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhandab ning toetab teda. Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Hooldustöötaja töötab erinevas vanuses ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamisest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kuse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste jt võrgustikutöötajatega.
Õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Õpiväljundid: koolitatav rakendab võrdsuse ja mitmekülgsuse põhimõtteid; austab abivajajaid, nende elukogemust, valikuid ja eelistusi; järgib väärtusi, millel põhineb kvaliteetne hooldus: väärikus, austus, privaatsus ja konfidentsiaalsus; töötab vastavalt eetilistele põhimõtetele; vastutab oma tegude, tööalastest kokkulepetest kinnipidamise ja oma järjepideva arengu eest; märkab olukordi, kus ei piisa tema teadmistest, oskustest ja pädevusest ning vajadusel kutsub abi; järgib valdkonnaga seotud õigusakte; järgib töötervishoiu ja tööohutuse reegleid ning ohutustehnika nõudeid ja oskab anda esmaabi; kasutab hooldustoimingute sooritamisel ergonoomilisi võtteid; püstitab selged eesmärgid; valib vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast; kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt; tegeleb abivajaja probleemidega, järgides hoolekandetöö õiguslikke aluseid; hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel; arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut suhtes füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga, järgides etteantud juhiseid; arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest; korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades etteantud juhiseid; abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ja etteantud juhistest, säästes ennast ja keskkonda; märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele; valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile; kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, et saavutada usalduslik suhe abivajaja, tema perekonna, hooldajate ja teistega.
Koolitatav on omandanud kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid vastavalt kutsestandardile, Hooldustöötaja, tase 3 ning kutseeksami sooritamise nõuded ja tingimused.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: koolitus kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või puutuvad kokku omastehooldusega ning soovivad omandada teadmisi hooldustöö valdkonnas. Hooldustöö eeldab head suhtlemisoskust ja soovi inimesi aidata. Oluline on suutlikkus tegutseda kriisiolukorras. Hooldustöötaja peab olema vastutustundlik, usaldatav, sõbralik, abivalmis, aus, positiivse ellusuhtumisega ja koostöövõimeline.

Hooldustöötajat hinnatakse oma töös järgnevate kriteeriumide abil:

 1. Väärtussüsteem – tahe tegeleda abivajaja probleemiga; võrdne kohtlemine kõikide abivajajate korral; kutse-eetika järgimine; religioossete ja kultuuriliste tõekspidamiste järgimine; hoolekandetöö õiguslikest alustest kinnipidamine; inimsuhete arvestamine toimetulekul.
 2. Suhtlemisoskused – aktiivne ja empaatiline kuulamine; sobiva suhtlemisviisi kasutamine; lugupidav suhtumine; positiivne enesekehtestamine; emotsionaalne stabiilsus.
 3. Abivajaja toetamine – abivajaduse olemus erinevas eas, seisundis ja erivajadustega inimeste puhul; abivajaja seisundi arvestamine ja positiivse lahenduse leidmine hooldusprotsessis; abi- ja hooldusvahendite ning isikukaitsevahendite tundmine; abivajajale õige abivahendi hankimine ja selle kasutamise juhendamine.

Õppe kogumaht: kogumaht 214 akadeemilist tundi, sh kontaktõpe 208 tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd. Iseseisva tööna vormistab koolitatav eneseanalüüsi praktilise töökogemuse kohta.

Koolituse maksumus: 1872€ (kontaktõpe, õppematerjalid ja tervisetõend praktikal osalemiseks)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 12€/tund, 5-7 inimest – 10€/tund.

Õppesisu:
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Rahvatervise, terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused
 • Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
 • Hooldustöötaja kutse-eetika, suhtlemine ja klienditeenindus
 • Kutse taotlemise eeltingimused ja kutse andmise kord
 • Arengupsühholoogia, inimese elukulg
 • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
 • Hooldustöötaja kohustuslikud tööosad
 • Hooldus erinevatele sihtrühmadele
 • Gerontoloogia ja eakate hooldus
 • Erivajadustega inimeste hooldus
 • Hooldus erinevate haiguste korral
 • Ergonoomika ja hooldusabivahendid
 • Toitumis- ja raviõpetuse alused
 • Kodumajandus ja korrastustööd
 • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • Esmaabi andmine(16 tundi)
 • Praktika juhendaja juhendamisel (80 tundi).

Õppekeskkonna kirjeldus: loengud toimuvad Siduri 3 (Veerenni Keskus) Tallinn või Kerese 3 Narva või Pioneeri 8 Kohtla-Järve vastavates õppeklassides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist. Praktika toimub tervishoiu või sotsiaalhoolekande teenuseid osutavas ettevõttes/asutuses juhendaja juhendamisel.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui isik osales konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses ja iseseisev töö on arvestatud (õppija on omandanud teadmised ja oskused vähemalt miinimumtasemel, positiivne tulemus).
Juhul kui isik osales õppetöös vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.