Skip to main content

Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine

Õppekava nimetus: Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

Õppekeel: Eesti keel või vene keel.

Eesmärk: Anda teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani.

Õpiväljundid omandanud koolitatav:

 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
 • hindab potentsiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
 • tunneb erinevaid konkurentsivorme;
 • tunneb erinevaid turundusmeetmeid- ja kanaleid;
 • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse aluseid;
 • koostab finantsanalüüsi;
 • koostab äriplaani.

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ning vajavad teadmisi ja oskusi äriplaani koostamisel ja kirjutamisel.

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 145 õppetundi, sh 120 akadeemilist tundi kontaktõpet ja/või Zoom keskkonna vahendusel (täpsustatakse koolitusele soovijaga koolitusele registreerimisel) ning 25 tundi iseseisevat tööd (nt äriplaani koostamine, õppekeskuses alustatud ülesannete lõpetamine jms).

Õppe sisu: Koolituse raames keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Antakse koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, et tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine (pankrott); ettevõtte ost-müük, ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

Sissejuhatus ettevõtlusesse ja ettevõtjale vajalikud pädevused (2 ak tundi)

 • Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud.
 • Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs.
 • Ettevõtjale vajalikud pädevused ja minu võimalused ettevõtjana.
 • Ettevõtluse olemus, ettevõtluse arengutendentsid.

Ettevõtluskeskkond, äriidee ja ärimudel (6 ak tundi)

 • Ideest äriideeni: äriidee leidmine, ärimudeli analüüs ja hindamine.
 • Ettevõtte eesmärgid, strateegia, väärtuspakkumine ja tegevuskava.
 • Ettevõtte juriidilised vormid ja nende eripärad, asukoha ja ärinime valik. Ettevõtte asutamise etapid. Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid.
 • Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid.

Turg. Kliendid (14 ak tundi)

 • Sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine.
 • Kliendi profiili määramine (käitumismudelid, harjumused, piirkonnad, ostuotsused, maksevõime jne).
 • Nõudluse ja pakkumise mahu määratlemine ja turu tasakaal.
 • Turu-uuringute meetodid (kuidas teada saada kellele ja miks toode/teenus on vajalik).
 • Tööriistad kliendi/tarbija ja nõudluse määramiseks.
 • Statistilise materjali otsimine ja kasutamine (tegevusharu ja turu suurus, klientide arv; hind, konjunktuur ja sellega seotud asjaolud; trendid).

Teenused ja tooted (14 ak tundi)

 • Toote- või/ja teenuse disain.
 • Toote arendus ja kujundamise alused.
 • Toote, teenuse positsioneerimine turul.
 • Toote elutsükkel.
 • Tootmis-, teenindusprotsessi etapid.
 • Tarneahel (tooraine, tootmine, müük, utiliseerimine).
 • Ressursside planeerimine.

Konkurents (4 ak tundi)

 • Konkurentsianalüüs.
 • Turule sisenemisbarjäärid.
 • Otsesed konkurendid.
 • Kaudsed konkurendid. Asendustooted, - teenused.
 • Konkurentide käitumismudelid, strateegiad.
 • Konkurentsieelised.

Turundus (16 ak tundi)

 • Erinevate valdkondade, piirkondade turundusstrateegiad, müügikorraldus.
 • Turunduskanalite ja võimaluste valik. Suunad ja trendid.
 • Turundusmeetmete valik sõltuvalt valdkonnast, sihtrühmast, tootest, eelarvest.
 • Turunduse planeerimine (mõõdetavad eesmärgid tegevuskavas, eelarve).

Müügi- ja jaotuskanalid (2 ak tundi)

 • Turustuskanalid ja –strateegiad.
 • Müügi edendamine ja müügiprotsess.
 • Logistika.

Ettevõtte juhtimine (2 ak tundi)

 • Ettevõtte käivitamine, juhtimine ja arendamine lähtuvalt ärimudelist.

Olulised juriidilised aspektid äriühingu asutamisel ja toimimisel (10 ak tundi)

 • Seadusandlusest tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid.
 • Tööõigus.
 • Lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused.
 • Töötasu.
 • Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus.
 • Töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes.

Riskianalüüs (4 ak tundi)

 • SWOT.
 • Äritegevusega seonduvad olulisimad riskid ja nende stsenaariumid.
 • Riskide maandamine.

Raamatupidamise põhialused ning maksunduse alused (18 ak tundi)

 • Raamatupidamise seadus.
 • Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.
 • Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
 • Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos.
 • Ülevaade Eesti maksusüsteemist.
 • Tulumaks.
 • Sotsiaalmaks.
 • Käibemaks.
 • Tööjõukulude arvutamine.

Finantsplaneerimine (24 ak tundi)

 • Finantsplaneerimise vajadus.
 • Stardikapitali vajadus ja allikad.
 • Ettevõtte elutsükkel ja kasv.
 • Finantsjuhtimise eripärad elutsükli erinevates faasides.
 • Kulude arvestus ja juhtimine.
 • Müügiprognoosid.
 • Rahavood.

Kohtumine mentori(te)ga (2 ak tundi)

 • Ettevõtluskogemuste ja –teadmiste jagamine alustavale ettevõtjale.
 • Mentor jagab koolitatavatele oma kogemusi ettevõtjana alustamisel ja tegutsemisel, toodete/teenuste turundamisel, kontaktide loomisel, kogemusi tegevuslubade või litsentside taotlemisel jm.

Äriplaani kaitsmine (2 ak tundi)

Õppeprotsessi kirjeldus: Koolitus on interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolitusele kaasatakse mentoreid, kes jagavad koolitatavatele oma kogemusi ettevõtjana alustamisel ja tegutsemisel, toodete/teenuste turundamisel, kontaktide loomisel, kogemusi tegevuslubade või litsentside taotlemisel jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb koolituse käigus koostatud äriplaani kaitsmisega.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid: lahendas õppetöö praktilised ülesanded ja koostas äriplaani. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud ega koostanud õppetöö käigus äriplaani, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend koolitusel käsitletud teemade kohta.

Õppematerjalid: Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku, milles olevate vastuste alusel saab koolitatav koolituse käigus koostada äriplaani. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Tallinn ja Tartu (vene keeles)
Larissa Štukaturova - mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5;
Ella Mitin - kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6;
Julia Borissenko - On täitnud ettevõttemajanduse nelja-aastase õppekava täies mahus (Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut). Erialane töökogemus 2006. aastast. Täiskasvanute koolitaja aastast 2013;
Juulia Regina Kuusk - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.
Andrii Horbunov - On täitnud kütte- ja gaasivarustuse ja ventilatsiooni eriala kõrghariduse teise astme õppekava ning temale on antud kütte- ja gaasivarustuse ja ventilatsiooni spetsialisti kvalifikatsioon. On täitnud ehituse (budivnõtstvo) eriala 4-aastase nominaalkestusega kõrghariduse esimese astme õppekava ning temale on antud kvalifikatsioon Bakalavr z budivnõtstva. Harkivskõi natsionalnõi universõtet budivnõtstva ta arhitekturõ magistrikraadile vastav kvalifikatsioon. Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnang välisriigi kvalifikatsioonile. Töökogemus: piirkonna juht (Ukrainas ja Itaalias) suurte hulgimüügikanalite turustusettevõtetes 5 aastat. IT-stuudio omanik ja konsultatsiooniagent 7 aastat. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2022. aastast.
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad; Tehnika, tootmine ja ehitus õppevaldkond.
Viktoria Skljarova - Ärijuhtimise eriala, omandatud Middlesex University London (United Kingdom). Õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis: coaching ja mentorlus (Korraldaja Mehaanika ja tööstustehnika instituut. Eesti inseneripedagoogika keskus) ja Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi koolitus „Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana“. Täiskasvanute koolitaja kogemus 2018. aastast (start-up, marketing, ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine, keeleõpe: vene, eesti, inglise).
Õppekavarühmad: Keeleõpe, Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam.
Ida-Virumaa (vene keeles)
Larissa Štukaturova - mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5;
Ella Mitin - kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6;
Kiira Afanasjeva - bakalaureuse kraad majandusteaduse erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja;
Julia Borissenko - On täitnud ettevõttemajanduse nelja-aastase õppekava täies mahus (Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut). Erialane töökogemus 2006. aastast. Täiskasvanute koolitaja aastast 2013;
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Hulgi ja jaekaubandus. Sekretäri- ja kontoritöö.
Andrii Horbunov - On täitnud kütte- ja gaasivarustuse ja ventilatsiooni eriala kõrghariduse teise astme õppekava ning temale on antud kütte- ja gaasivarustuse ja ventilatsiooni spetsialisti kvalifikatsioon. On täitnud ehituse (budivnõtstvo) eriala 4-aastase nominaalkestusega kõrghariduse esimese astme õppekava ning temale on antud kvalifikatsioon Bakalavr z budivnõtstva. Harkivskõi natsionalnõi universõtet budivnõtstva ta arhitekturõ magistrikraadile vastav kvalifikatsioon. Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnang välisriigi kvalifikatsioonile. Töökogemus: piirkonna juht (Ukrainas ja Itaalias) suurte hulgimüügikanalite turustusettevõtetes 5 aastat. IT-stuudio omanik ja konsultatsiooniagent 7 aastat. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2022. aastast.
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad; Tehnika, tootmine ja ehitus õppevaldkond.
Viktoria Skljarova - Ärijuhtimise eriala, omandatud Middlesex University London (United Kingdom). Õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis: coaching ja mentorlus (Korraldaja Mehaanika ja tööstustehnika instituut. Eesti inseneripedagoogika keskus) ja Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi koolitus „Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana“. Täiskasvanute koolitaja kogemus 2018. aastast (start-up, marketing, ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine, keeleõpe: vene, eesti, inglise).
Õppekavarühmad: Keeleõpe, Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam.
Tallinn ja Ida-Virumaa (eesti keeles ja vene keeles)
Meeli Korsten - rakenduslik kõrgharidus raamatupidamise erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte personalitöö, majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus toimub veebipõhiselt Zoom keskkonna vahendusel ja/või koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 1800€ (15€/tn).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.