Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine

Õppekava nimetus: Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

Õppekeel: Eesti keel või vene keel.

Eesmärk: Anda teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani.

Õpiväljundid: Koolituse läbimisega taotletakse, et õppijail on teadmised ettevõtte loomise, tegutsemise, lõpetamise toimingutest ja riskidest ning ettevõtlust toetavatest tugisüsteemidest; EV äriseadustikus sätestatud ettevõtlusvormidest, ettevõtte tulude tekkimisest ja tegevusega seotud kulude liikidest ning käitumisest; ettevõtte rajamise etappidest; äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest ning omavad oskust tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või luua oma ettevõte. Koolitus annab teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani. Koolitus lõpeb äriplaani kaitsmisega.

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ning vajavad teadmisi ja oskusi äriplaani koostamisel ja kirjutamisel.

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 145 õppetundi, sh 120 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 25 tundi iseseisevat tööd (nt äriplaani koostamine, õppekeskuses alustatud ülesannete lõpetamine jms).

Õppe sisu: Koolituse raames keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Antakse koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, et tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine (pankrott); ettevõtte ost-müük, ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

Õppeprotsessi kirjeldus: Koolitus on interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolitusele kaasatakse mentoreid, kes jagavad koolitatavatele oma kogemusi ettevõtjana alustamisel ja tegutsemisel, toodete/teenuste turundamisel, kontaktide loomisel, kogemusi tegevuslubade või litsentside taotlemisel jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb koolituse käigus koostatud äriplaani kaitsmisega.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid: lahendas õppetöö praktilised ülesanded ja koostas äriplaani. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud ega koostanud õppetöö käigus äriplaani, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend koolitusel käsitletud teemade kohta.

Õppematerjalid: Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku, milles olevate vastuste alusel saab koolitatav koolituse käigus koostada äriplaani. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Tallinn ja Tartu (vene keeles)
Svetlana Skrebneva - kultuurijuhi kvalifikatsioon (magister) omandatud Sankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja akademija kulturõ 1996. aastal. Täiskasvanute koolitamise kogemus1998. aastast, sh 2001-2019 kõrgkoolis õppejõud. Täiskasvanute koolitaja, tase 6;
Larissa Štukaturova - mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5;
Ella Mitin - kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6;
Natalja Roiko - Tallinna Tehnikaülikool, majandusarvestuse eriala õppekava (ökonomist-raamatupidaja, finantsanalüütik). Töökogemus ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas alates 1998. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2014. aastast;
Juulia Regina Kuusk - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.
Ida-Virumaa (vene keeles)
Larissa Štukaturova - mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5;
Ella Mitin - kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6;
Kiira Afanasjeva - bakalaureuse kraad majandusteaduse erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja;
Iuliia Martynova - Sankt-Pereburgski gosudarstvennõi universiteet ekonomiki i finansov, ökonomisti kvalifikatsioon, magister. Erialaga seonduv töökogemus: Finantsanalüüs. Eelarve koostamine, finants- ja maksude planeerimine. Ettevõtte finantsvoogude juhtimine. Tulude ja kulude kontroll ning ressursside tõhusa kasutamise tagamine, eelarve kulupoole optimeerimine, ettevõtte finantseerimisallikate otsimine. Kontroll rahaliste vahendite liikumise ja sihipärase kasutamise üle. Finantsaruannete koostamine. Programmi juurutamine platvormil 1C (Bit Finance) juhtimisarvestuse automatiseerimiseks. Ettevõtte majandustulemuste analüüs ja hindamine. Äriplaanide koostamine, investeerimisprojektide koostamine ja analüüs alates 2008. aastast. Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Õigus.
Iuliia Vasina - Ufimski gosudarstvennõi neftjanoi tehnitšeski universitet juhtimise (mänedžer) eriala bakalaureusekraadile vastav kvalifikatsioon. Spetsialiseerumine – ettevõtte majandus ja juhtimine. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 2013. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2021. aastast.
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Hulgi ja jaekaubandus. Sekretäri- ja kontoritöö.
Ida-Virumaa (eesti keeles)
Meeli Korsten - rakenduslik kõrgharidus raamatupidamise erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte personalitöö, majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 1800€ (15€/tn).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.