Ehitusviimistlus – ehituspindade lõppviimistlustööde üldoskused

Täienduskoolituse õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi (sh 40 tundi auditoorne töö, 120 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 160 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1840€ (11,50€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 12,50€/tund.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad omandada ehitusviimistleja põhiliste tööülesannete (maalri-, krohvimis- ja plaatimistööd ning põranda-, seina- ja laematerjalide katmistööd) teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et pärast koolituse edukat läbimist spetsialiseeruda: krohvijaks, maalriks, plaatijaks või põrandakatjaks. Koolituse alustamiseks on oluline tervislik seisund ja vastupidavus, mis võimaldab omandada õpitavat eriala, sest suurem osa tööpäevast möödub püstijalu.

Õpiväljundid: ehitusteadmised ja ehituskorralduse tundmine. Koolituse käigus on omandatud üldteadmised ehitusviimistleja põhiliste tööüleasnnete sooritamiseks (maalri-, krohvimis- ja plaatimistööd ning põranda-, seina- ja laematerjalide katmistööd). Koolitatav teab ja oskab: arvestada materjalikulu; lugeda ehitusjooniseid; koostada lihtsaid ehituskavandeid/eskiise; mõõta; kasutada põhilisi viimistlusvahendeid – ehitustööriistu ja masinaid; ette valmistada viimistlustöödeks vajalikku pinda. Teab ja tunneb ehitus- ja viimistlusmaterjale. Omandanud teadmised oma töö nõuetekohasest ja ohutust korraldamisest, töötervishoiust ja –hügieenist, tule- ja elektriohutusest ning tulekustutusvahenditest, jäätmekäitlusest, keskkonnaohutusest ning esmaabist.
Ehitusviimistluse baasteadmised võimaldavad õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Jätkata õpinguid ja spetsialiseeruda: krohvijaks, maalriks, plaatijaks või põrandakatjaks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Vladimir Sobolev – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum, tööstus- ja tsiviilehituse ehitustehnik. Pikajaline töökogemus täiskasvanute koolitajana, kutsepedagoog aastast 2008.
Endel Toome - Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum, tööstus- ja tsiviilehituse ehitustehnik. Pikajaline töökogemus täiskasvanute koolitajana, sh kutsehariduses 1995-2001; erivajadustega õpilaste toetamine õppeprotsessis; ehituspuusepa ja tisleri eriala kutseõpe; kutsepedagoog aastast 2002.
Ljudmilla Toome – tööstus- ja tsiviilehituse ehitustehnik; alates 1975. aastast tootmisõpetuse meister, erinevates koolituskeskustes kutseõpetaja alates 2002. aastast. kutsepedagoog aastast 2008.

Õppesisu: Iga spetsialiseerumine eeldab ka oma töövaldkonnale vajalikke teadmisi ja erioskusi.
Krohvijana pead oskama valmistada ja aluspinna järgi kasutada krohvimörti. Samuti tuleb osata pindu loodida, majakaid paigaldada,masinkrohvida ja krohvi parandada.
Maalrina pead teadma värviõpetust ja kujunduse põhialused ning oskama valida materjale aluspinna ja projekti järgi. Värvimisel tuleb osata kasutada õigeid tööriistu ja -võtted. Vajalik on osata paigaldada seinale rullmaterjale (nt tapeeti).
Plaatijana pead oskama töödelda (lõigata, lihvida) plaatmaterjale ning neid kokku sobitada, paigaldada ja vuukida. Tähtis on teada vooderdustööde üldpõhimõtteid ning osata valida materjale töö- ja projektitingimuste järgi. Samuti pead tundma erinevaid materjale ja tehnikaid, kuidas valmistada niiskus- ja veetõkkeid.
Põrandakatjana pead teadma põrandakatte materjale ja oskama paigaldada erinevaid põrandakatteid (nt rull- ja vaipkatted).

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.