Inglise keele individuaalõpe (A2 – elementaartase)

Õppekava nimetus: Inglise keele individuaalõpe (A2 -elementaartase).

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: inglise keele õpe vene keele baasil.

Eesmärk: on arendada suhtluskeelt, pakkuda võimalusi praktiseerida ja arendada sõnavara, väljendu-soskust nii, et õppija mõistaks lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Mõistaks lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleks toime igapäevastes suhtlusolukordades. Koolitus sobib neile, kes on omandanud A1 taseme või taas alustajatele kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikem paus.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena koolitatav saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppija oluliste valdkondadega (näiteks info õppija ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Lugemisel saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ning oskab leida sealt eeldatavat spetsiifilist informatsiooni. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. Mõistab sisu konteksti päevauudistes. Saab hakkama elementaarse asjaajamisega.

Sihtgrupp: keelehuviline ning keeleõppe tulemusena on soov saavutada algtasemel keelekasutaja (elementaartase) oskused.

Õpingute alustamise tingimused: omandatud keeletase A1.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 100 õppetundi, sh 80 auditoorset õppetundi ja 20 õppetundi iseseisvat tööd (kirjalik või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule), mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Õppesisu: Sõnavara, suuline väljendusoskus. Tervitamine ja tutvustamine ja tutvumine, igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad, perekond ja sõbrad, ametid ja töö, vaba aeg, reisimine, ilm, eluruumi kirjeldamine, tunnete kirjeldamine, telefoninumbrid, kellaaeg, vabandamine, juhiste küsimine ja andmine, poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad, palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine, inimeste kirjeldamine, oma kogemustest rääkimine.

Teemad: The family and friends, Relationships, Describing feelings, Clothes, Leisure activities, The weather, The city, At the airport, In the cafe, Directions. Grammatika. Lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik oleviku ja tuleviku väljendamisel; be going to tule-vik, oleviku perfekt; loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad; modaaltegusõnad can, could, will; nimisõnade omastav kääne; isikulised asesõnad; küsisõnad; kesk- ja ülivõrre; infinitiiv eesmärgi väljendamiseks.

Põhilised suhtlusteemad:

  • tervitamine ja hüvastijätmine; palumine ja tänamine; vabandamine;
  • enda ja oma kaaslase tutvustamine;
  • töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine;
  • oma soovi väljendamine ja kaaslase soovi küsimine; aktiivne kuulamine;
  • igapäevaste situatsioonide kirjeldamine, meeldimise ja mittemeeldimise väljendamine;
  • telefonivestlused igapäevastel teemadel;
  • liikumine linnas, tee juhatamine ja küsimine.

Õppeprotsessi kirjeldus: koolitusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: arvestus - valikvastustega test koolitusel läbitud teemade põhjal ja praktiliste tööde/harjutuste sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalid: keeleoskuse tasemele vastavad materjalid (õpik, töövihik, audio- ja videofailid, CD). Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Koolitusel osalejale komplekteeritakse individuaalne õppemapp. Kasutatakse lektori originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajatel on kõrgharidus: inglise keele õpetaja või inglise filoloog. Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavas õpperuumis.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2400€ (Hind sisaldab kõiki maksusid ja on lõplik).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.