Inglise keele kõrgema kesktaseme koolitus (keeletase B2)

Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis. Meie inglise keele kursuste grupid on mõistlikud väikesed selleks, et pakkuda koolitusel osalejale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga. Individuaalne lähenemine: õpetaja lähtub konkreetselt õppijale sobivaimast tempost, metoodikast ja vajadustest

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: inglise keel vene keele baasil.

Õppe kogumaht ja ülesehitus: 200 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min), millest 140 tundi on auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 60 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.
Auditoorne töö: dialoogid ja rollimängud, grupi- ja paaristöö; kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused; audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine. Iseseisev töö: dialoogide kuulamine, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas, harjutused, kirjatööd.

Koolituse maksumus: 2100€ (15€/tund).

Õppesisu: koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist, mis aitavad luua paremad võimalused tööalaseks toimetulekuks ja suurendab ametialast mobiilsust. Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja ülemusega. Kursuse käigus areneb õppija suhtlemisvalmidus- ja oskus ning oskus vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ja tulla toime tavapärastes suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.

Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikateadmiste kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta.

Kõnearendus- ja väitlusteemad koolitaja ja koolitusel osalejate valikul eesmärgiga:

  • õppida oma arvamusi selgelt väljendama ja põhjendama, st esinemisjulgust erinevates olukordades;
  • mängida erialaseid rollimänge ning arutada päevakajalisi probleeme;
  • kasutada diskussioonivormi, väitlust, arutlust ja intervjueerimist suhteliselt tuttavatel teemadel;
  • vaadata huvi- ja erialaseid saateid, etendusi ja/või filme ning teha kuuldust ja nähtust kokkuvõtteid;
  • lugeda erinevaid huvi- ja erialaseid tekste ning täita nende põhjal ülesandeid;
  • lugeda ka vähem tuttava sisu või abstraktse sisuga tekste ning õppida neid ümber jutustama;
  • kirjutada erialaseid seletustekste, sh instruktsioone ja ettekandeid, lihvida ametialaste kirjade, dokumentide ning muu kirjavahetuse pidamise oskust;
  • kirjutada pikemaid analüüsivaid ja essee vormis kirjatöid etteantud teemal, kusjuures teemavalik piirdub ühiskondliku huvi pakkuvate ja päevakajaliste probleemidega;
  • iga teema juurde võtta teemapõhiseid teste ning vaadata/kuulata avalik-õigusliku ringhäälingu päevakajalisi uudiseid.

Õpitulemuste hindamine: toimub mitteeristav hindamine. Kursuse lõpus teeb iga õppija keelerühmale vabalt valitud teemal lühiettekande, millele järgneb arutelu.

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu:

Saab aru ja oskab soravalt rääkida nii endast kui ka ühiskondlikest teemadest. Mõnede raskemate lausekonstruktsioonide juures võib teha vigu ning harva peab otsima sõnu sõnaraamatust. Oskab tööga seotud erialast sõnavara ning ennast kirjapildis korrektselt väljendada. Saab aru tele- ja ajaleheuudistest, kui tegu pole väga spetsiifilise teemaga. Vestluspartner võib rääkida vabalt oma emakeeles ning nende vaheline vestlus on sorav.

Mõistmine  Kuulamine Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste ja publitsistikasaadete sisust. Saab aru filmide sisust, kui nad on ühiskeelsed.
Lugemine Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artikli test, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast.
Rääkimine  Dialoog Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada.
Monoloog Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab tema huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eriarvamuste poolt- ja vastuargumendid.
Kirjutamine Kiri Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste temale huvipakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste endale olulisi aspekte.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:.

Tallinn ja Tartu
Irina Bogdanova - Novgorodi Riiklik Pedagoogiline Instituut, inglise ja saksa keele õpetaja. Keeleõpetaja kogemus 1980. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2017. aastast.
Õppekavarühmad: Keeleõpe.
Marina Ermolaeva - Uljanovski gosudarstvennõi pedagogitšeski universitet im. I. N. Uljanova, võõrkeelte (inglise ja prantsuse keele) õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon. Keeleõpetaja kogemus alates 1998. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2009. aastast. «НОПРиЛ» (rahvusvaheline rakenduslingvistika selts) liige.
Õppekavarühmad: Keeleõpe.

Õppematerjalide loend: Vastavalt vajadusele ja saadavatele. Kursustel kasutatavad õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoida õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õppekeskkonna kirjeldus: vajalike tehniliste vahenditega varustatud klassiruumid asukohaga Luite asumis, Siduri 3, Tallinn (Veerenni Keskus, äri-, büroo- ja administratiivhoone, endine Veerenni tn 58A) ärihoone 5-ndal korrusel). Kontoriruumis on kohvinurk ning kogu kohvilaua varustus kuulub hinna sisse. Liikumispuuetega inimestele on juurdepääs tagatud nii panduse kui liftiga.
Loe lisaks Õppekeskkonna kirjeldus
Nimetatud asukohtades asuvad erineva suurusega õpperuumid loengute ja/või grupitöö korraldamiseks kus on olemas õppelauad (piisava suurusega, et oleks mugav teha märkmeid ja toolid (täiskasvanutele sobilik mööbel) + töölaud ja tool koolitajale. Õppelaudu ja toole on võimalik vajadusel ümber paigutada erinevate grupitöö teemade käigus, mis võimaldab vajadusel kasutada koolituse käigus erinevaid õppemeetodeid. Koolitusruumid on puhtad ja turvalised, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, õhutatud ning mõjuma koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt. Koolitusruum sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks. Õpperuumid toetavad nii iseseisvat tööd kui ka rühmatööd. Õppetöös kasutatakse nüüdisaegset info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Õpperuumis on Data-videoprojektor SHARP NV6 (2200 ansi/lum), pabertahvel alusel ja/või markertahvel seinal, materjalide eksponeerimise võimalus seintel, arvuti kasutamiseks (nt CD kuulamiseks) arvutid/õppekohad väljundiga Internetti. Printimiseks ja koopiate tegemiseks on keskuses olemas Xerox Phaser 3200MFP PCL 6. Õpperuumis on olemas erinevad sõnastikud ja diktofon. Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjali) kogu õppetöö toimumise ajal. Jaotusmaterjal on tasuta ja üldjuhul vene keeles või eesti keeles ning õppemapid jäävad osalejatele ka pärast teenuse tegevuste lõppemist. Koolituse toimumise ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolituskeskus on teadlik, et vastutab teenuse osutamiseks sobivate tervisekaitsenõuetele vastavate ruumide ja tehnika olemasolu, korrasoleku ning koolitusel osalejate õppematerjalide ja töövahenditega varustatuse eest. 

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006, +372 552 8100
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.