Täiskasvanute koolitaja kompetentsid ja ettevalmistus kutseeksamiks

Koolitaja arvestab täiskasvanud õppija eripära ja grupiprotsessidega. Kavandab õppe ja viib läbi koolitusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekava õpiväljunditest. Täiskasvanute koolitaja valmistab ette koolitusprogrammi, valib õppe- ja hindamismeetodid ning valib või koostab vajalikud materjalid.
Täiskasvanud koolitajate koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ja neid, kes soovivad täiendada oma koolitamisoskuseid tööks täiskasvanutega.
Koolituse eesmärgiks on täiskasvanute koolitajate kompetentside kujundamine ja täiustamine, et koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi kasutada oma töös koolitajana ning elukestva õppe põhimõtetest lähtuvalt ennast järjekindlalt täiendada kutsealaselt, erialaselt või tööalaselt.

Õppekeel: vene keel ja/või eesti keel.

Õppekavarühm: kasvatusteadus.

Õpiväljundid: koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet täiskasvanukoolitusest Eestis ja maailmas;
 • teab täiskasvanute koolituse seaduse (edaspidi TäKS) aluspõhimõtteid, täienduskoolitusasutuse pidamisele ja täienduskoolituse läbiviimisele kehtestatud nõudeid;
 • valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist tulenevate nõuetega;
 • teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest;
 • väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme (Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks) ja konfidentsiaalsusnõudeid; hoiab kutse mainet;
 • järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid seadusi;
 • annab õppijatele tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel;
 • kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas. Kasutab vähemalt ühte võõrkeelt, mis toetab koolitaja enesearengut;
 • kasutab asjakohaseid IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale.
 • teab täiskasvanute täienduskoolituste põhiprintsiipe ja lähtub õppija eripäradest;
 • oskab ennast analüüsida täiskasvanu koolitajana, koostab e-portfoolio;
 • tunneb õppeprotsessi korraldamist ja juhtimist mõjutavaid tegureid;
 • oskab analüüsida täiskasvanu õppimise ja õpetamise iseärasusi, isiksuse ja grupi mõju õppimisele;
 • oskab ennetada enda kui koolitaja läbipõlemist.

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min), millest 110 tundi on auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 70 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Koolituse maksumus: 1595€ (kontaktõpe ja õppematerjalid)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 10 inimest), 3-6 inimest - 20€/tund, 7-9 inimest – 17,50€/tund.

Õppesisu:

 • õppeprotsessi ettevalmistamine;
 • õppeprotsessi läbiviimine;
 • õppeprotsessi analüüs ja hindamine;
 • arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas;
 • professionaalne enesearendamine;
 • kompetentsipõhise eneseanalüüsi osaoskused tõendusmaterjalidega
 • e-portfoolio koostamine ja ettevalmistus kutseeksamiks.

Koolitus on praktilise suunitlusega, arvestab õppijate soove. Kõiki koolituse käigus valminuid materjale saab tulevikus kasutada oma koolitustel.
Koolitus käib ajaga kaasas, käsitletakse päevakajalisi teemasid, sh erivajadustega inimeste koolitamisega seonduvat.
Koolituse lõppedes on osalejatel valminud kutse taotlemiseks vajalik portfoolio kavand. Koolituse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS.

Õppekeskkonna kirjeldus: loengud toimuvad Siduri 3 (Veerenni Keskus) Tallinn või Kerese 3 Narva või Pioneeri 8 Kohtla-Järve vastavates õppeklassides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui isik osales konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses ja iseseisev töö on arvestatud (õppija on omandanud teadmised ja oskused vähemalt miinimumtasemel, positiivne tulemus).
Juhul kui isik osales õppetöös vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.