Pottsepa algõppe koolitus (individuaalne)

Täienduskoolituse õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 157 akadeemilist tundi (sh 25 tundi auditoorne töö, 100 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 32 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 125 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 2500€ (20€/tund)*
*hind kehtib individuaalõpe 2 osalejatele.

Koolituse eesmärk: valmistada ette tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamise, paigaldamise ja renoveerimise oskustega isik. Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, makivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi, et parandada oma konkurentsivõimet tööturul ja pärast koolituse edukat lõpetamist asuda tööle pottsepa abina praktiliste kogemuste omandamiseks reaalses töökekkonnas.

Õpiväljundid: planeerida ja korraldada oma tööd; oskab ja mõistab selgitada tööjoonistelt ehitatava küttesüsteemi töökorralduslikud soovid tööülesande täitmiseks; tunneb dokumentatsiooni ja kooskõlastusnõudeid pottsepatööde teostamiseks; oskab arvutada juhendamisel ruumi ligikaudse soojavajaduse lähtudes kasutamise ja asukoha eripära; müüritud kütteseadmete arvutusmetoodikat (vastavalt standardile EVS-EN 15544); teab ja tunneb pottsepatööde tehnoloogiat; oskab valida vajalikud töövahendid ja kasutada sobivaid materjale; oskab koostada hinnapakkumise vastavalt tööülesandele järgides kütteseadmete ehitamist ja paigaldamist; teab ja tunneb töö tegemiseks stanardit EVS 812-3:2013 (küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Vladimir Sobolev – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi tööstus- ja tsiviilehituse eriala ehitustehnik. Koolitaja alates 1973. aastast, kutsehariduskeskuse kutsepedagoog 2008. aastast.

Õppesisu: tööohutus, seadusandlus ja pottsepa olulised tööosad:

 1. Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja dokumentatsiooniga.
  1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
  2. Tutvumine dokumentatsiooniga.
 1. Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga.
  1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
  2. Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga.
 2. Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või projekteerimine.
  1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
  2. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
 3. Tahkekütteseadme ehitamine ja/või paigaldamine.
  1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
  2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
  3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
  4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
  5. Müüritiskütteseadme ehitamine.
  6. Müüritiskorstna ehitamine.
  7. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a. müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
  8. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
 4. Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
  1. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.
  2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Kutse taotlemiseks Pottsepa kutsete kord ja taotletava kutse hindamisstandardid

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis: tööohutus, töötervishoid, tööde tehnoloogia) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).
Praktiline töö õppekeskkonnas: vuugiga müüri ladumine, montaaži- ja betoonitööd, korstnate ja suitsulõõride ladumine, raketiste valmistamine, sarruse tööd, ahjude, kaminate ja pliitide ladumine, võlvide ja sillutiste ladumine, erinevatest ehitusmaterjalidest elementide ladumine.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.