Õppekavad

Õppekava nimetus: Väikeettevõtete marketing ja reklaam sotsiaalvõrgustikus.

Õppekeel: vene keel.

Õppekavarühm: turundus ja reklaam.

Koolituse eesmärk: ametialaste teadmiste ja oskuste omandamine/ täiendamine kutsealaseid teadmisi ja oskusi ettevõtjana alustamiseks turunduse ja reklaami valdkonnas.
Koolituse käigus omandatakse töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi ja teadmisi kaupade/ teenuste reklaamimisel ja müümisel.

Õpiväljundid:

 • Tunneb reklaamituru põhimõtteid.
 • Omab vajalikke teadmisi reklaami meetodite kohta, oskab koostada ja rakendada meediaplaane.
 • Oskab kasutada sotsiaalvõrgustikku, kui võimalust turu uurimiseks, klientide otsimiseks ja teenuse/ kaupa müümiseks.
 • Mõistab tekstide, reklaam - tehniliste kirjutamise ülesandeid ja müüdavate fotode põhimõtteid.
 • Järgib kutsetegevusega seotud õigusakte.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: koolitus kõigile, kes soovivad alustada või hiljuti alustasid ettevõtlusega.

Õppe kogumaht: 30 akadeemilist tundi, millest:
24 akadeemilist kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd väljaspool õppekeskkonda. Iseseisva tööna on tekstide ja meediaplaanide koostamine.

Koolituse maksumus: 288€ (kontaktõpe)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest– 15€/tund, 5-7 inimest – 13,50€/tund.

Õppesisu:
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Klientide vajaduste analüüs.
 • Konkurentsianalüüs.
 • Isiklik bränd.
 • Veebilehtede ja rühmade loomine.
 • Oma veebilehte juhtimine.
 • Müügilehter.
 • Vaatamiste arvu suurendamine.
 • Veebilehe külastamise kasv.
 • Müügi suurendamine tänu sotsiaalvõrgustikule.
 • Töötajate üleviimine sotsiaalvõrgustikke kasutajatest aktiivsete müüjateks.
 • Tõhus töö sotsiaalvõrgustikus vigade vältimiseks.
 • Tõhusate kommentaaride kirjutamine

Õppekeskkonna kirjeldus: loengud toimuvad Siduri 3 (Veerenni Keskus, 5 korrus) Tallinn.

Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Svetlana Skrebneva – on omandanud magistrikraadi sotsiaalteaduse erialal. Õppetöö kogemus on üle 25 aastat, kõrgkoolides – 11 aastat. Korraldab nii klassikalisi loenguid antud teemadel: juhtimine, konfliktoloogia, PR, turundus ja reklaam kui ka loob oma programme. Peale oma õpetamistegevusele aktiivselt tegeleb kontserdiürituste korraldamisel, reklaamialaste tegevustega sotsiaalsfääris ja võrgustikus ja juhib oma projekte.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: info@gelmett.ee

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita Tagasiside
ASE Immobili OÜ
OÜ Il Fiore
Iru Hooldekodu
OÜ Rotulus