Õppekavad

Täienduskoolituse õppekavarühm: isikuareng.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi (auditoorset tööd – 4 akadeemilist tundi, praktilist tööd – 12 akadeemilist tööd + 4 tundi iseseisvat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 224€ (14€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest – 18€/tund, 5-7 inimest – 15,50€/tund.

Õppesisu: Konfliktolukorra lahendamine nõuab teenusepakkujalt rohkem tähelepanu ja mõistmist kui tavaliselt. Teenindaja, kes teenindab kliente, peaks teadma konfliktsituatsioonide põhjuseid, mis võivad tekkida informatsiooni ja / või suhtlemisoskuse puudumise tõttu. Kui aga klient osutub oodatust keerulisemaks, peab töötaja teadma, kuidas konflikti vältida ja selleks on palju meetodeid, mis aitavad konfliktist hoiduda, kaitstes organisatsiooni au ning säilitades kliendiga suhtlemise tasakaalu.

Koolituse eesmärk: Õppekava eesmärk on parandada klienditeeninduse kvaliteeti ja arendada vilumust keeruka või pettunud klientide puhul. Koolitusel osalejad õppivad olema konfliktolukordades stabiilsemad ja teavad, kuidas konfliktidest hoiduda. Pärast koolituse lõppu teab koolituse osaleja, kuidas näidata ennast kui kõrgetasemelise teenindustöötajana ning omandab ja suudab rakendada erinevaid suhtlemisoskuse tehnikaid klientidega.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Isikud, kellel on vähemalt põhiharidus ja kes otsivad tööd või töötavad klienditeeninduse valdkonnas (näiteks hotelli ja turismi, toitlustuse jms valdkonnas).

Õpiväljundid:

  • Kursuse lõppedes tunnevad koolituse osalejad teenindamise põhimõtteid ja klientide rahulolu mõjutavaid tegureid ning oskavad neid oma töös rakendada;
  • on võimelised töötama keerukamate klientidega, tunneb konfliktolukordade mudeleid ja suudavad langetada otsuseid rasketes olukordades;
  • suudavad lahendada probleeme- ja konfliktsituatsioone;
  • suudavad lahendada probleeme rahulikult mitte emotsionaalselt;
  • on enesekindlad ja saavad tunda uut positiivset energiat, mis mõjutab tulevikus kommunikatsiooni.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Svetlana Skrebneva – on omandanud magistrikraadi sotsiaalteaduse erialal. Õppetöö kogemus on üle 25 aastat, kõrgkoolides – 11 aastat. Korraldab nii klassikalisi loenguid antud teemadel: juhtimine, konfliktoloogia, PR, turundus ja reklaam kui ka loob oma programme. Peale oma õpetamistegevusele aktiivselt tegeleb kontserdiürituste korraldamisel, reklaamialaste tegevustega sotsiaalsfääris ja võrgustikus ja juhib oma projekte.

Õppemeetodid: 70% praktiline treening. Teooria on rikastatud praktiliste ülesannetega ja olukordade arutamisega. Lisaks lühikestele teoreetilistele ülesannetele treeningus pakub koolitus palju praktilisi näiteid, käsitleb konfliktolukordi, toimuvad arutelud ja diskussioonid igapäevase töö teemadel ning materjalide analüüsimisel vajalike oskuste omandamisel.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: info@gelmett.ee

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita Tagasiside
ASE Immobili OÜ
OÜ Il Fiore
Iru Hooldekodu
OÜ Rotulus