Õppekavad

Rõivaste parandus – ikka tuleb ette, et igast armsast rõivaesemest ei taha väikese viperuse tõttu loobuda. Sageli tuleb kohendada suurusnumbrit, kas veidi lühemaks-pikemaks või kitsamaks-laiemaks. Võimalusi paranduseks leiab peaaegu alati- saab ju lisada detaile või vahetada purunenud tõmblukk, tikkimisega peita kärisenud auk või kohendada kulunud varrukaäärt- tihtipeale on tulemus vägagi huvitav ning armastatud rõivaese saab uue elu!
Koolitusel saab algaja omandada ja oskaja täiendada õmblustööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Õppekeel: vene keel

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi (sh 20 tundi auditoorne töö, 140 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda).
Auditoorse ja praktilise töö maht 160 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1760€ (11€/tund) – kontaktõpe ja õppematerjalid*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 12,50€/tund.

Koolituse eesmärk: valmistada ette töötaja õmblusalatöödel, kes oskab täita klientide soove ja pakkuda lahendusi rõivaste parandamiseks ja kohendamiseks. Põhitegevus on rõivaste parandus (purunenud ja rebenenud kohtade parandus, paikamine, tõmblukkude vahetus, trukkide vahetus, nööpide õmblemine, masintikkimine, jms).

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi, et parandada oma konkurentsivõimet tööturul ja pärast koolituse edukat lõpetamist asuda tööle iseseisvalt või meeskonnas (nt õmblusateljees) praktiliste kogemuste omandamiseks reaalses töökeskkonnas. Koolitus on mõeldud kõigile, kel huvi õppida õmblemist ja eelnevad oskused ei ole vajalikud.

Õppesisu:

 • klienditeenindus: klienditeenindaja roll, teadmised, oskused, hoiakud; teenindustüübid; siseteenindus ja siseklient; teenindaja enesemotivatsioon ja arendamine; teeninduse korraldamine; loovus ja piirangud teeninduses; kuidas tutvustada teenust ja edukalt lahendada erinevaid probleemseid olukordi, tagamaks kliendi rahulolu, usalduse ja pikaajalise kliendisuhte;
 • lõike konstrueerimine, selleks vajalikud mõõdud ja avaruslisad;
 • materjalide liigid ja omadused, kasutamisviisid;
 • töövahendid: erinevad õmblusmasinad (nt süstikpistemasin, ahelpistemasinad, nööbikinnitusmasin), kuumniiske töötlemise seadmed (triikrauad), abivahendid (käärid, palistajad, šabloonid, kantimisseadmed), õmblusmaterjalid (kangad, niidid) ja õmblustarvikud (nööbid, needid, trukid, haagid);
 • töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine (seadistuste tegemine, hooldamine ja puhastamine, valimine ja kasutamine, programmide valimine ja kasutamine, kuum-niiske seadmete kasutamine); ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks ja nende õmblemine;
 • tööks vajalikud õmblustarvikud, nende kasutamine erinevates tööetappides;
 • erinevad furnituuride kinnitamise seadmed ja nende tööpõhimõtted;
 • õmbluse ja pistevigade tüübid, nende tekkepõhjused ning mõju järgnevatele töölõikudele;
 • lukuga ja nööpidega kinnise õmblemine ning nööpaukude kohtade märkimine vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele;
 • õmblustööstuses kasutatavad seadmed ja masinad (õmbluste automaadid, taskuautomaadid, ladestus-, lõikus- ja dubleerimisseadmed, teipimis-, tikkimis- ja kleeptehnoloogiaseadmed jne), nende tööpõhimõte;
 • masintikand ja selle kasutamine erinevatel materjalidel: toote materjal, tikandi suurus ja kuju, tikkimispistete liik ja tihedus, tikandis kasutatavate pealis- ja alusmaterjalide liik, tikkimisnõelte ja niitide õige jämedus.

Õpiväljundid: koolitatav

 • on oma töös orienteeritud kliendi rahulolule (oskab vastu võtta tellimusi ja pakkuda lahendusi);
 • järgib kvaliteedi ning tööaja norme, asjakohaseid instruktsioone, tööeeskirju ja ohutusnõudeid;
 • planeerib oma aega, töötab süsteemselt, organiseeritul ja efektiivseid töövõtteid kasutades;
 • tunneb erinevaid materjale (liigid, omadused ja kasutamisviisid) ning oskab neid säästlikult kasutada;
 • vastavalt toote eripärale, kasutab erinevaid õmblusmasinaid, töövahendeid ja kuumniiske töötlemise seadmeid ning olemas üldteadmised materjalide kuumniiskest töötlemisest;
 • teadmised tööks vajalikest töövahenditest, nende kasutamisest ja hooldamisest;
 • teadmised masintikandist ja oskus seda kasutada erinevatel materjalidel;
 • teab õmblusmasinate hooldusnõudeid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Gloria Repnikova – naiste ja laste ülerõivaste rätsep (kutseharidus) 1982. aastast, ettevõtja (individuaalõmblus 2012. aastast), koolitaja 2013. aastast.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis), millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kindlustab koolitusel osalejatele vajalikud materjalid, tarvikud, seadmed ja töövahendid.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: info@gelmett.ee

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita Tagasiside
ASE Immobili OÜ
OÜ Il Fiore
Iru Hooldekodu
OÜ Rotulus